Ağaçlandırma Şube Müdürlüğünün Görevleri
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.    Orman içi ve dışındaki arazilerdeki ağaçlandırma çalışmalarını koordine etmek,
2.    Yıllık ağaçlandırma programı ve ödeneklerini belirlemek ve ilgili birimlere göndermek,
3.    Ağaçlandırma çalışmalarının proje esaslarına uygunluğunu kontrol etmek, denetlemek,
4.    Hızlı gelişen türlerle ağaçlandırma yapılması için gerekli tedbirleri almak, aldırtmak. Bu amaçla yapılan araştırmaların sonuçlarını izlemek, uygulayıcı birimlere aktarmak,
5.    Ağaçlandırma çalışmalarının ilke, prensip ve uygulama esaslarını belirlemek,
6.    Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
 
Planlama ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünün Görevleri
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1.    Yıllık çalışma programı ve bütçe tekliflerini hazırlamak ve uygulamayı takip etmek,
2.    Uygulama sonuçlarına ait istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek ve faaliyet raporlarını hazırlamak,
3.    Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında görüş oluşturmak,
4.    Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
 
Ağaçlandırma Etüt ve Proje Şube Müdürlüğünün Görevleri
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1.    Ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon ve mera ıslahı için uygun potansiyel sahaları tespit etmek, ettirmek; bu alanlarda uygulama projeleri yapmak, yaptırmak; bu amaçla Genel Müdürlüğe tahsisi yapılacak arazilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
2.    Görev alanına giren konularda proje dispozisyonu geliştirmek, iç ve dış kaynaklı proje ve planlar ile bunlara ait proje revizyonlarını hazırlamak veya hazırlatmak,
3.    Uygulama projelerini incelemek, kontrol etmek, onaya hazır hale getirmek,
4.   Görev alanına giren konularda teknik ve idari esasları belirlemek, iş tarifleri ve birim zaman analizlerini yapmak, yaptırmak, birim fiyatlarını tespit etmek ve yayımlanmasını sağlamak,
5.    Ağaçlandırma taleplerini incelemek, incelettirmek, etüdünü yapmak veya yaptırmak,
6.    Yıllık etüt-proje programlarını hazırlamak ve gerçekleşmeleri takip etmek,
7.    Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
 
Özel Ağaçlandırmalar Şube Müdürlüğünün Görevleri
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1.   Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel imar-ihya taleplerini değerlendirmek, etüt ettirmek, uygulama projelerini incelemek, kayıtlarını tutmak,
2.    Yıllık özel ağaçlandırma programı ve bütçe tekliflerini hazırlamak,
3.    Özel ağaçlandırma çalışmalarını tanıtmak, mevzuatını geliştirmek,
4.    Özel ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin ilke, prensip ve uygulama esaslarını belirlemek
5.    Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
 
Krediler ve Denetim Şube Müdürlüğünün Görevleri
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Özel ağaçlandırma, özel fidanlık, özel imar-ihya kredi ve hibelerinin tahsis, iptal ve geri dönüşlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
2.    Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel fidanlık, özel-imar ihya çalışmalarının tekniğine, taahhütnameye ve uygulama projesine uygunluğunu takip ve kontrol etmek,
3.    Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel imar-ihya projelerinin iptaline ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
4.    Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
 
Özel Ağaçlandırma İzinleri Şube Müdürlüğünün Görevleri
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.    Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihyaya konu alanların tahsis ve kira sözleşmeleri ile bunların iptali, devri ve saha revizyonlarına ait iş ve işlemleri yürütmek, kayıtlarını tutmak,
2.    Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
 
Özellikli Alan Ağaçlandırmaları Şube Müdürlüğünün Görevleri
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.    Bağış ve yardımlar ile hatıra ormanları kapsamında yapılacak ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, kayıtlarını tutmak
2.    Ağaçlandırma protokollerini hazırlamak, gerekli koordinasyonu sağlamak ve bu çalışmaların kayıtlarını tutmak,
3.    Yıllık program ve ödenekleri belirlemek, uygulamayı takip etmek,
4.    Özellikli alan ağaçlandırmalarına ilişkin ilke, prensip ve uygulama esaslarını belirlemek,
 
5.    Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.