Fidanlık Tesis Şube Müdürlüğünün Görevleri
-------------------------------------------------------------------------------------------------
a)  Genel Müdürlük ile özel ve tüzel kişiliklere ait orman fidanlıklarının kuruluş ve kapatılması ile
ilgili iş ve işlemleri yür ütmek,
b)  Fidanlık hizmetlerinde kullanılacak makine ve ekipmanın standartlarını belirlemek, geliştirilmesi
için çalışmalar yapmak,
c)  Tohum ve fidan üretimi, pazarlama ve stoklama için ihtiyaç duyulan bina ve tesislerin
standartlarını belirlemek ve yapılmasını takip etmek,
d)  Özel fidanlıklara ait uygulama ve revize projelerini onaylamak,
e)  Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak, 
 
Fidan Üretim Şube Müdürlüğünün Görevleri
-------------------------------------------------------------------------------------------------
a)  Orman ağaç, ağaççık ve florası ile diğer süs bitkisi fidanlarının üretilmesini sağlamak,
b)  Genel Müdürlük ile özel ve tüzel kişiliklere ait fidanlıkların fidan üretim planlamasını yapmak ve
“fidan üretim planlarını” kontrol etmek,
c)  Genel Müdürlüğe ait fidanlıklarda toprak ve su analizlerinin yapılmasını takip etmek,
d)  Fidan yetiştiriciliği konusunda eğitim ve teknik destek sağlamak.
e)  Genel Müdürlüğe ait fidanlıklardaki fidan üretim faaliyetlerinin standardizasyona uygunluğunu
sağlamak.
f)  Fidan üretimi ile ilgili iş tanımları, birim fiyat analizleri ve birim fiyatların belirlenmesine ilişk in
iş ve işlemleri yürütmek
g)  Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak,
 
 
 
Fidan Tahsis Şube Müdürlüğünün Görevleri
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
a)  Genel Müdürlük ile özel ve tüzel kişiliklere ait orman fidanlıklarda üretilen fidanların yıllık
envanterini yapmak ve işleyiş ini takip etmek,
b)  Üretilen, ürettirilen veya temin edilen fidanların, tahsisini yapmak veya yaptırmak,
c)  Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak,
 
 
Tohum ve Ağaç Islahı Şube Müdürlüğünün Görevleri ​
-------------------------------------------------------------------------------------------------
a)  Orman gen kaynaklarının yer seçimi, kayıt altına alınması, onaylanması, korunması, iyileştirilmesi
ve geliştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak
b)  Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohumların üretim, tahsis, dağıtım ve stok takiplerini yapmak,
c)  Tohum üretimi ile ilgili iş tanımları, birim fiyat analizleri ve birim fiyatların belirlenmesine ilişkin
iş ve işlemleri yürütmek
d)  Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak,
 
 
 
Fidan ve Tohum Pazarlama Şube Müdürlüğünün Görevleri
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
a)  Genel Müdürlüğe ait fidanlıklarda üretilen tohum, fidan ve  diğer yetiştirme materyalleri ile mal ve
hizmetlerin fiyatlarını belirlemek,
b)  Genel Müdürlüğe ait fidanlıklardaki üretim durumunu, alıcı tercihlerini, ürün fiyatlarını
araştırmak, değerlendirmek, üretilen tohum, fidan ve diğer yetiştirme materyallerinin t anıtımını
yapmak, pazarlanmasını sağlamak, ihracat ve ithalat ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
c)  Gerçek ve tüzel kişiliklere ait fidanlıklarda üretilen tohum, fidan ve diğer yetiştirme
materyallerinin pazarlanmasını izlemek ve gerektiğinde raporlamak,
d)  Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
 
 
 
Denetim ve Belgelendirme Şube Müdürlüğünün Görevleri
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
a)  Genel Müdürlük ile gerçek ve tüzel kişiliklere ait fidanlıklarda orman ağaç, ağaççık ve florasına
ait tohum, fidan ve diğer yetiştirme materyallerinin üretimi ve ticareti  ile ilgili uygulamaları
denetlemek, değerlendirmek ve izlemek,
b)  Genel Müdürlük ile gerçek ve tüzel kişiliklere ait tohumlukları, üretim alanlarını ve bayilikleri
bitki sağlığı yönünden kontrol etmek, ettirmek, üretici ruhsatı vermek,
c)  Genel Müdürlük ile özel ve tüzel kişiliklere ait fidanlıklarda yapılan iş ve işlemler ile üretilen her
türlü yetiştirme materyallerinin standartlara uygunluğunu denetlemek,  yetkilendirmek,
sertifikalandırma ve akreditasyon işlemlerini yapmak ve ya ptırmak,
d)  Üretilen kavak fidanlarının üstün klonlardan üretilmesi konusunda gerekli tedbirleri almak,
aldırtmak,
e)  Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak, 
 
 
Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğünün Görevleri
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
a) Yıllık çalışma programları ve bütçe tekliflerini hazırlamak, uygulamayı takip etmek,
b) Uygulama sonuçlarına ait istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek ve faaliyet raporlarını
hazırlamak, 
c) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında görüş oluşturmak,
d) Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak,