Üretim Şube Müdürlüğünün Görevleri 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
a)    Odun ürünlerinin ormancılık tekniğine ve standardizasyon esaslarına göre üretimine, taşınmasına, depolanmasına, ilaçlanmasına ve gerektiğinde imaline ait iş ve işlemleri düzenlemek, takip ve kontrol etmek,
 
b)    Odun ürünlerinin yıllık üretim ve iş programını düzenlemek, uygulamaları takip ve kontrol etmek,
 
c)    Odun ürünlerinin sayımı, zayi olanların stoktan düşülmesi, tefrik iş ve işlemlerini incelemek ve sonuçlandırmak,
 
d)    Üretim birim fiyatlarının tespitine ait esasları düzenlemek uygulamaları takip ve kontrol etmek,
 
e)    Satış depolarının açılması ve kapatılmasına ait işlemleri yapmak, buralara yapılması gerekli bina ve tesisleri belirlemek, inşası hususunda teklifte bulunmak,
 
f)    Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
 
Pazarlama Şube Müdürlüğünün Görevleri 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
a)    Odun ürünlerinin tahsisli satışlarına ait esasları belirlemek, bunlara ait şartname ve protokolleri hazırlamak, bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 
b)    Odun ürünlerinin yıllık satış programını hazırlamak ve uygulamalarını kontrol etmek,
 
c)    Tahsis fiyatı merkezce belirlenen tel direği, maden direği, kağıtlık odun, lif-yonga odunu gibi ürünlerin tahsis fiyatlarını Piyasa Araştırma Şube Müdürlüğü ile müştereken belirlemek,
 
d)    Bölge Müdürlüklerince hesaplanan odun ürünlerine ait tahsis fiyatlarının piyasaya uygunluğunu kontrol etmek ve Bölge Müdürlükleri arasında fiyat yönünden koordinasyonu sağlamak,
 
e)    Tahsislerle ilgili düzenlemeleri ve merkezce yapılacak tahsisleri yapmak,
 
f)    Odun ürünlerinin tahsisli satışlarıyla ilgili peşinat, vade, vade faizi gibi satış esaslarını belirlemek,
 
g)    Tahsisli dikili ağaç satışlarının satışı ile ilgili merkezdeki iş ve işlemleri takip etmek,
 
h)    Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
 
Kanuni Haklar Şube Müdürlüğünün Görevleri 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
a)    Orman Kanunu’nun zati müşterek yapacak ve yakacak ihtiyaçları ile ilgili 31., 32., 35., 36. ve 39. maddelerini uygulamak ve takip etmek,
 
b)    Orman Kanunu’nun göçmen ve felaketzede yakacak ihtiyaçları ile ilgili 33. maddesini uygulamak ve takip etmek,
 
c)    İstihsal ve taşıma işlerinde çalışan hak sahibi köylülere ve orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine verilecek haklarla ilgili Orman Kanunu’nun 34. maddesini uygulamak,
 
d)  Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esaslarına Dair 303 Sayılı Tebliğ uyarınca yapılan yakacak odun satışları ile Merkez teşkilatında çalışan personel ve emeklilere yapılan yakacak odun satışlarını yapmak,
 
e)    Valiliklere yapılacak yakacak odun tahsisleriyle ilgili merkezdeki iş ve işlemleri yapmak,
 
f)    Afetler Kanunu’na göre afetzede ihtiyaçları ile ilgili orman emvali taleplerini inceleyerek tahsislerini yapmak ve takip etmek,
 
g)    Gecekondu Önleme Kanunu’nun ilgili maddesi ve İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun ilgili maddesine göre iş ve işlemleri yapmak,
 
h)    222, 775 ve 7269-1051 sayılı Kanun’lara göre tahsis edilecek odun ürünleri satış fiyatlarını belirlemek,
 
i)     Baltalık ormanlarda köylü pazar satışı yakacak odun ve endüstriyel odunlarının rüsum bedellerini belirlemek,
 
j)     Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esaslarına Dair 303 Sayılı Tebliğ uyarınca  her bir Bölge Müdürlüğüne, İşletme Müdürlüklerine dağıtılmak üzere Merkezden belirlenen miktarlar kadar piyasa fiyatından satılmak üzere yakacak odun satış yetkisi vermek,
 
k)    Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
 
 
Piyasa Araştırma Şube Müdürlüğünün Görevleri
-------------------------------------------------------------------------------------------------
a)    Odun ürünlerinin tevzii masrafı, tarife bedeli ve satış masraflarını ürün cins ve nevilerine göre belirlemek,
 
b)    Bölge Müdürlüklerince hesaplanan odun ürünlerine ait maliyet bedelleri ve muhammen bedellerin uygunluğunu kontrol etmek ve Bölge Müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlamak
 
c)    Tespiti Merkezce yapılan odun ürünü tahsis fiyatlarını Pazarlama Şube Müdürlüğü ile müştereken belirlemek,
 
d)    Fiyat indirimlerini takip etmek ve Merkezin yetkisindeki indirim teklifleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 
e)    Üretim ve satışlarla ilgili verileri izlemek ve değerlendirmek,
 
f)    Odun ürünleri piyasasını etkileyen gelişmeleri izlemek,
 
g)    Genel Müdürlüğümüz satışları ile iç ve dış piyasalardaki gelişmelerin ışığında piyasa analizleri yapıp raporlamak,
 
h)    Uluslararası kuruluşların odun ürünleri piyasası konusundaki çalışmalarına iştirak etmek, talep edilen istatistiki bilgi ve raporları hazırlamak,
 
i)     Genel Müdürlük Döner Sermaye Bütçesi için satış geliri tahmininde bulunmak, olağanüstü durum ve konjektürel dalgalanmaların yaratacağı muhtemel gelir artması veya azalmasını bildirmek,
 
j)     Odun ürünlerinin açık artırmalı satışlarda piyasanın gerektirdiği peşinat, vade, vade faizi oranlarını belirlemek ve banka teminat mektupları süre uzatımı işlerini yürütmek,
 
k)    İhtiyaç duyulması halinde müşteri profili, sanayi envanteri, talep projeksiyonu gibi çalışmalar ile müşteri istek ve ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 
l)     Açık artırmalı dikili ağaç satışlarının satışı ile ilgili merkezdeki iş ve işlemleri takip etmek,
 
m)  Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak .
 
 
Standart Ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğünün Görevleri
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
a)    Odun ürünlerinin standardizasyonuna yönelik hazırlanmış olan TSE standartlarındaki güncellemelerin takip edilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 
b)    Orman yönetim sertifikasyonu kapsamında ulusal ormancılık standardının oluşturulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 
c)    Daire Başkanlığının görev alanına giren ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek, yeni uygulamalara yönelik projelerin geliştirilmesi ve uygulamaya aktarılması çalışmalarını ilgili birimlerle birlikte yürütmek,
 
d)    Ormancılık üretim faaliyetlerinde çalışanların; iş tekniklerinin, verimli çalışma yöntemlerinin, bilgi ve deneyimlerinin arttırılarak kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları koordine etmek,
 
e)    Odun ürünlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları koordine etmek,
 
f)    Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
 
 
Belgelendirme Şube Müdürlüğünün Görevleri
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
a)    Belgelendirme çalışmaları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak,
 
b)    CITES Sözleşmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 
c)    Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.