Maden İşleri Şube Müdürlüğü'nün Görevleri
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1.    Orman Kanununun 16 ncı maddesine göre verilecek muvafakat ve izinlere ait iş ve işlemleri yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,
 
2.    Gerektiğinde denetim yapılması konusunda teklifte bulunmak, denetim sonrası  önerilen hususların uygulanmasını sağlamak,
 
3.    Dosyaların arşivlenmesini sağlamak,
 
4.    Görev alanı ile ilgili yıllık hizmet içi eğitim programını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak
 
5.    Şube Müdürlüğü görev alanına giren konularda izleme, denetleme, değerlendirme ve istatistiki bilgileri üretmek,
 
6.    Daire Başkanlığının vereceği benzeri işleri yapmak.
 
İzin Ve İrtifak Hakları Şube Müdürlüğünün Görevleri
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1.    Orman Kanununun 17/3 üncü maddesi gereğince; savunma, ulaşım, haberleşme, su, atık su, altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin; sokak hayvanları bakımevi ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerine izin verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,
 
2.    Orman Kanununun 115 inci maddesi gereğince yapılacak iş ve işlemleri yürütmek,
 
3.    Daha önce izne konu edilen turistik tesis izinleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütmek,
 
4.    Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci maddesi gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığının tahsis taleplerini değerlendirmek.
 
5.    Görev alanı ile ilgili yıllık hizmet içi eğitim programını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak
 
6.    Şube Müdürlüğü görev alanına giren konularda izleme, denetleme, değerlendirme ve istatistiki bilgileri üretmek,
 
7.    Daire Başkanlığınca verilecek benzeri işleri yapmak.
 
Enerji İzinleri Şube Müdürlüğünün Görevleri
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1.    Orman Kanununun 17/3 üncü maddesi gereğince; enerji, gölet, baraj, petrol, doğalgaz, hidroelektrik santrali, rüzgar enerji santrali, termik santraller, nükleer güç santralleri gibi enerji üretimine ve iletimine yönelik izinlerle ilgili her türlü iş ve işlemi yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,
 
2.    Orman Kanununun 115 inci maddesi gereğince yapılacak iş ve işlemleri yürütmek,
 
3.    Orman Kanununun 18 inci maddesine göre verilecek izinlere ait iş ve işlemleri yürütmek,
 
4.    Sit kararları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 
 
5.    Görev alanı ile ilgili yıllık hizmet içi eğitim programını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak
 
6.    Şube Müdürlüğü görev alanına giren konularda izleme, denetleme, değerlendirme ve istatistiki bilgileri üretmek,
 
7.    Daire Başkanlığınca verilecek benzeri işleri yapmak.
 
İzin Sahalarının Rehabilitesi Ve Denetimi Şube Müdürlüğünün Görevleri
------------------------------------------------------------------------------------------------
1.    Orman sayılan alanlarda verilecek olan ve verilen izinlerin süresinin sona ermesi, iptali veya devamı esnasında gerekli olan rehabilite işlemlerinin planlamasını yapmak veya yaptırmak, yönetmek, uygulamak, takip ve kontrol etmek,
 
2.    Orman sayılan alanlarda veya ormanlara etki yapabilecek alanlarda yapılması planlanan yatırımlara ilişkin olarak Genel Müdürlük görüşünün oluşturularak ÇED toplantılarına katılıp kurum görüşünü bildirmek,
 
3.    Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda birden çok Şube Müdürlüğünü ilgilendiren teftişler neticesi düzenlenen teftiş raporlarının diğer Şube Müdürlükleri ile koordinasyon sağlanarak taşra birimlerine intikalini sağlamak, gelecek cevapları ilgili Şube Müdürlüğüne intikal ettirmek Teftiş Kurulu Başkanlığı’na intikal ettirmek,
 
4.    Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan denetimler neticesinde eksiklik görülen hususlarda koordinasyon sağlanarak taşra birimlerine gerekli talimatları vermek, eğitimlerde bu kapsamdaki eksikliklerin giderilmesi konularında eğitim vermek,
 
5.    Daire Başkanlığına intikal eden yeni hazırlanan mevzuatlar hakkında görüş talepleri için koordinasyon sağlanarak Daire Başkanlığı görüşünü bildirmek,
 
6.    Daire Başkanlığı internet sitesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 
7.    Daire Başkanlığına intikal eden BİMER başvuruları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 
8.    ORKABİS ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 
9.    Daire Başkanlığına intikal eden rutin yazışmaları cevaplandırmak,
 
10. Şube Müdürlüğü görev alanına giren konularda izleme, denetleme, değerlendirme ve istatistiki bilgileri üretmek,
 
11. Görev alanı ile ilgili yıllık hizmet içi eğitim programını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak
 
12. Daire Başkanlığınca verilecek benzeri işleri yapmak.