Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Görevleri
---------------------------------------------------------------------------------------------
a)    Yıllık yangın değerlendirme raporlarını hazırlamak ve yangın değerlendirme raporlarına bağlı olarak gelecek yıllara ait öneri ve tekliflerde bulunmak, bütçe ile ilgili teklifleri yapmak,
 
b)    Orman yangınlarının söndürülmesini ülke ve Bölge Müdürlüğü, İşletmeler düzeyinde planlamak,
 
c)    Meydana gelen yangınlar hakkında ilgili birim ve makamları bilgilendirmek,
 
d)    Orman İşletme Müdürlüklerinin yangına hassaslık derecelerini belirlemek ve orman yangınları açısından özel koruma bölgelerini tespit etmek,
 
e)    Büyük yangınlarda yangın çıkışından sönüşüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi alış-verişi yapmak ve büyük yangınlardan değerlendirme sonuçları çıkarmak,
 
f)    Yangınla mücadelede gelişen teknoloji, sistem ve teknikleri araştırmak, uygun sonuç verenlerin uygulanmasını sağlamak,
 
g)    Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.
      Orman Yangınlarını Önleme Şube Müdürlüğü Görevleri
---------------------------------------------------------------------------------------------
a)    Yıllık yangın eylem planlarını hazırlamak, yangın eylem planlarına bağlı olarak gelecek yıllara ait öneri ve tekliflerde bulunmak, bütçe ile ilgili teklifleri yapmak,
 
b)    Orman yangınları ile mücadelede organizasyonu güçlendirmek ve yangına hassas bölgelerde başlatılan yangına ilk müdahale sürelerini kısaltma çalışmalarını takip etmek,
 
c)    Orman Yangın önlemeye ilişkin alt yapı,  tesis planlamasını yapmak ve gerekli donanımın teminini sağlamak,
 
d)    Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bilinçlendirme programı hazırlamak,
 
e)    Koruma bandı ve yangın müdahale cephesi, yangın emniyet yol ve şeritleri, karşı ateş hatları, yangın havuzları ve göletleri, su toplama çukurları gibi alt yapıların planlamasını yapmak / yaptırmak,
 
f)    Ormanların yangına dirençli hale getirilmesi amacıyla yangın önleme tesisleri, koruma bandı ve yangın müdahale cephesi, karşı ateş hatları, yangın havuzları ve göletleri, su toplama çukurları gibi alt yapıların plan ve projelerinin uygulamalarının takibini yapmak ve koordinasyonunu sağlamak,
 
g)    Yangın riskini azaltmaya yönelik usul ve esasları belirlemek,
 
h)    Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak
 
      Yangın Güvenliği Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Görevleri :
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
a)    Yangınlarla mücadelede görev yapan personelin işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilk yardım eğitimlerini yaptırmak, bu konulardaki her türlü donanımların teminini sağlamak/ sağlattırmak ve ilgili sertifikalandırma çalışmalarını yaptırmak,
 
b)    Orman yangınları ile mücadelede kullanılacak iş güvenliği ile ilgili kişisel koruyucu donanım (KKD) malzemelerinin envanter ve tespit çalışmalarını yapmak / yaptırmak, tespit edilen eksik malzemeleri her yıl yangın sezonu öncesi teminini sağlamak/ sağlattırmak ve bu malzemelerin kullanılmaları konusundaki eğitimlerin verilmesini sağlattırmak,
 
c)    İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içerisinde gerekli çalışmaları yürütmek / yürüttürmek,
 
d)    Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.
      Meteoroloji ve Simülasyon Şube Müdürlüğü Görevlerimiz :
---------------------------------------------------------------------------------------------
a)    Orman yangın davranış modellerinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
 
b)    Yangınla mücadelede karar destek sistemlerinin etkin şekilde kullanılmasını sağlamak,
 
c)    Yangın Harekat Merkezlerinde orman yangınları için simülasyon çalışmaları yapmak,
 
d)    Meteorolojik Yangın risk haritası yapmak / yaptırmak ve günlük meteorolojik değerlere dayalı olarak risklerin belirleyerek bölgeleri uyarmak,
 
e)    Orman yangınları ile mücadele amacıyla,  Mobil veya Sabit Meteorolojik istasyon kurulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 
f)    Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.
 
      Havacılık Şube Müdürlüğü Görevleri :
---------------------------------------------------------------------------------------------
a)    Orman yangınları ile mücadele kapsamında gerekli hava gücünün oluşturulması veya kiralanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak / yaptırmak,
 
b)    Orman yangınlarında ve diğer doğal afetlerde personel ve malzeme nakli yapmak, orman yangını esnasında meydana gelen veya diğer ormancılık faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek kazalarda hasta ve yaralı tahliyesi, arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunmak,
 
c)    Orman yangınları ile mücadele amacıyla keşif, gözetleme, yangın amirinin yangınları havadan sevk ve idare etmesini sağlamak,
 
d)    Orman yangınlarının havadan kayıt altına alınmasını sağlamak ve görüntülerini yangın harekat ve yönetim merkezlerine aktarmasını sağlamak, broşür atma gibi çalışmalarda bulunmak ve her türlü ormancılık faaliyetlerine destek vermek,
 
e)    Helikopterlerin bakım ve muhafazasını sağlamak amacıyla hangarların yapılacağı yerleri planlamak, projelendirmek,
 
f)    Şube Müdürlüğü envanterinde bulunan araç ve gereçlerin her zaman faal ve bakımlı olmalarını temin etmek, yenilenmesi gerekenleri yeniletmek, ihtiyaca göre alınması gerekli araç ve gerecin alınmasının sağlamak / sağlattırmak,
 
g)    Pilot, Makinist ve Teknisyenlerin teknik ve mesleki bilgi ve eğitimlerini en üst seviyede tutmak için yurt içi ve yurt dışı eğitim, kurs, plan ve önerilerin hazırlanması ve yapılmasını sağlamak,
 
h)    Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.
      Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Görevleri : 
---------------------------------------------------------------------------------------------
a)    VHF/FM ve SSB telsiz sistemlerini kurmak ve bu sistemlerin kesintisiz hizmet verebilmesini sağlamak, telsiz haberleşme sistemini analiz etmek ve aksayan yönlerini gidermek, 
 
b)    Gelişen teknolojiye uygun olarak her türlü teknolojiden faydalanmak suretiyle haberleşme ve gözetleme için gerekli cihazları temin etmek, kayıtlarını tutmak ve cihazların kullanımı konusunda eğitim vermek,
 
c)    GPS, Hava Değerleri Ölçüm Aleti ve telsiz cihazları için gerekli olan test - ölçü aletleri ile yedek parçalarının teminini sağlamak.
 
d)    Fotovoltatik sistemleri kurmak ve çalıştırmak, 
 
e)    Araç Takip ve Yangın Yönetim sistemlerini temin etmek ve faal halde tutulması için gerekli tedbirleri almak, gerekli durumlarda yazılımın geliştirilmesini sağlamak,
 
f)    3G, Radyo Link, yüksek hızda kablosuz internet ve uydu teknolojilerinden faydalanılarak Orman Yangın Erken Uyarı Sistemlerini kurmak ve işletmek.
 
g)    Yangın Gözetleme Kulelerinin görünürlük analizlerini yaparak, yerleşim planlanmasını yapmak,
 
h)    Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.