Planlama Şube Müdürlüğü'nün Görevleri
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 a)  İl veya ilçe bazında orman köyleri kalkınma planlarının esaslarını belirlemek; etüt, envanter    yaptırmak; gerektiğinde revizyonlarını yaptırmak, incelemek ve onaylanmasını sağlamak,
b)  Ferdi Krediler için yıllık çalışma programlarını hazırlatmak, incelemek ve onaylanmasını sağlamak,
c)  Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
 
Projeler Şube Müdürlüğü'nün Görevleri
-------------------------------------------------------------------------------------------------
a)  Orman köyleri kalkınma planlarında önerilen ferdi tip proje modellerini geliştirmek, örnek işletmeler kurdurmak ve uygulamalar yaptırmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak, hazırlanacak tip projelerin onaylanmasını sağlamak,
b)  Ferdi kredi limitlerini belirlemek,
 
c)  Desteklenecek kooperatif ve birliklerinin uygulayacakları proje konularını belirlemek, bu amaçla
yapılacak etütleri yönlendirmek ve değerlendirmek, 
 
d)  Kooperatiflere ilişkin yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmasını sağlamak,
 
e)  Yıllık çalışma programında yer alan kooperatif projelerinin inceleme ve değerlendirilmesini yapmak
ve onaylanmalarını sağlamak, 
 
f)   Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
 Destekleme Şube Müdürlüğü'nün Görevleri
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
a)  Yapılacak kredi ve yardımların kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,
b)  Ferdi kredilere ayrılan ödeneğin Bölge Müdürlükleri itibariyle dağılımı yapmak,
 
c)  Yıllık çalışma programına alınan kooperatiflerin ödenek ihtiyaçlarını belirlemek,
 
d)  Kredi yardımı yapılacak projeleri incelemek ve mevzuata uyguluğunu kontrol etmek,
 
e)  Kooperatif ve birliklerin kredi olurlarını hazırlamak, gerekli ödeneklerin gönderilmesini sağlamak,
gönderilen ödeneklerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını izlemek,
 
f)   Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak,
 
Gelirler Takip Şube Müdürlüğü'nün Görevleri
------------------------------------------------------------------------------------------------
a)   Orman köylüleri kalkınma gelirlerinin tahsil işlerini takip ve kontrol etmek,
b)  Kredi dönüşümlerini takip etmek, bu konuda doğacak ihtilaflarla ilgili işlemleri yapmak,
 
c)  Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
 
 İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü'nün Görevleri
-------------------------------------------------------------------------------------------------
a)  Ferdi kredi uygulamalarını izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,
b)  Süreli cetvelleri düzenlemek ve ilgili birimlere göndermek,
 
c)  Tebliğ, talimat, sirküler, ve protokol hazırlık çalışmalarını koordine etmek,
 
d)  Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
  
 Orman-Halk İlişkileri Şube Müdürlüğü Görevleri
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
a)  Orman köylerinin tespiti ile ilgili iş ve işlemlerin takibini yapmak,
b)  Bulundukları yerlerde kalkındırılmaları mümkün görülmeyen veya bulundukları yerleşim
yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bulunan orman köylerinin tespitini yapmak ve bu köylerin nakil ve
yerleştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 
c)  6831 sayılı Orman Kanununun 2/A maddesine göre Hazine adına orman rejimi dışına çıkarılan
yerlerle ilgili işlemleri yürütmek, bu konuda koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
 
d)  Bakanlar Kurulunca başka yere nakledilmeleri kararlaştırılmış olan orman köylerindeki
taşınmazların kamulaştırılmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, sonuçlandırmak ve gerekli
koordinasyonu sağlamak,
 
e)  Hizmet içi eğitim çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 
f)   Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak,
  
Orman Köyleri Strateji ve Proje Geliştirme Şube Müdürlüğü'nün Görevleri 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
a)  Dış kaynaklı projelerle ilgili iş ve işlemleri yapmak,
b)  Orman köylülerinin kalkındırılmalarına yönelik yeni strateji ve projeler geliştirmek,
 
c)  Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak,