-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kadro İşleri Şube Müdürlüğünün Görevleri

-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kalite politikasının Kadro İşleri Şubesi Müdürlüğü içerisinde iletilmesini ve anlaşılmasını sağlamak/sağlattırmak,
2. Kadro, pozisyon ve istihdama ilişkin hükümleri uygulamak,
3. Kadroların, merkez ve taşra olarak ayrı ayrı ve bütçe,sınıf, derece ile unvanları itibariyle kanuni kadro defterlerine işlemek ve bu kadroların bütçe, sınıf, derece ve unvanlarına göre merkez ve taşra birimlerine dağıtımına ait personel durum defterlerine kayıtlarını tutmak,
4. Kadro vizelerini Devlet Personel, Maliye ve Sayıştay’dan almak,
5. Merkez ve taşra teşkilatının kadro kayıtlarını işlemek,
6. Taşra ve merkezdeki teklif ve talep gereği unvan değişikliklerini yapmak,
7. Ayda bir Devlet Personel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığı dolu-boş kadro sayısını bildirmek,
8. Özel hizmet, yan ödeme ve yabancı dil Tanzimatlarıyla işlemleri yapmak, 
9. Kadro İşleri Şubesi Müdürlüğü personelinin, deneyimli ve nitelikli olması için gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,
10. Kalite Yönetim Sisteminin işlerliği ve iyileştirilmesi çalışmaları için gerekli organizasyonun yapılmasını sağlamak /sağlattırmak,
11. Kadro İşleri Şubesi Müdürlüğü sorumluluğunda olan Düzeltici ve Önleyici Faaliyetleri takip etmek ve gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,
12. Üst yönetimin, Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme Toplantılarına (çağırıldığında) katılmak,
13. Kadro İşleri Şubesi Müdürlüğündeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yaptırmak, Özlük işlemleri Taşra teşkilatı tarafından yürütülen Orman Muhafaza Memuru, Memur, Bilgisayar İşletmeni, Teknisyen, Şoför, Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan tüm personelin Açıktan atama, Yer ve Unvan değişikliği işlemleri.
14. Bilgisayarda tutulan kayıtların düzenli olarak yedeklemesinin yapılmasını sağlamak, (işlem yoğunluğu dikkate alınmak kaydı ile; iki ayda en az bir kez yedekleme yapılacak şekilde)
15. Daire Başkanlığınca verilecek benzeri işleri yapmak.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Personel Şube Müdürlüğünün Görevleri

-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kalite politikasının Personel Şubesi Müdürlüğü içerisinde iletilmesini ve anlaşılmasını sağlamak/sağlattırmak,
2. Genel Müdürlüğün insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili üst yönetime teklifler vermek,
3. Yetki ve sorumluluk alanına giren konularla ilgili kurum için ve kurumlar arası yazışmalar yapmak,
4. Yürürlükteki kanun, yönetmelik ve mevzuat ile Genel Müdürlüğün ormancılık politikaları çerçevesinde atama ve nakillere ait işlemleri yapmak,
5. İstifa ve emeklilik dönüşü açıktan atamlar yapmak,
6. Kurum içi ve kurumlar arası personel atamalarında onay öncesi hazırlık için iş ve işlemleri yapmak,
7. İstifa, müstafi sayılma ve disiplin soruşturması ve hukuki nedenlerle göreve son verme iş ve işlemlerini yapmak,
8. 1-4 dereceler arası derece, terfi, sınıf, bütçe ve unvan değişikliği ve üst öğrenim değerlendirilmesi (intibak işlemi) yapmak,
9. Askerlik nedenleriyle ücretsiz izinli sayılma ve asker dönüşü atama işlemlerini yapmak,
10. Memuriyette yükselme yönetmeliği uygulaması ile ilgili yetki ve sorumluluk alanına giren çalışmaları yapmak,
11. Kalite politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca hazırlanan, kalite yönetim sisteminde diğer işleri yürütmek,
12. Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmalara katılmak,
13. Kalite politikası ve Kalite Hedeflerinin, Personel Şubesi Müdürlüğü personeline benimsetilmesini sağlamak/sağlattırmak,
14. Personel Şubesi Müdürlüğü personelinin sürekli iyileştirme teknikleri konusunda eğitilmesini sağlamak/sağlattırmak,
15. Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasında ve uygulanmasında Personel Şubesi Müdürlüğü’nün her kademesinde destek sağlamak,
16. Kurumun kalite hedeflerine ulaşması için stratejiler önermek,
17. Kurumun, çağdaş anlayış ve tekniklere uygun olarak planlaması ve yönetilmesi çalışmalarına katılmak,
18. Personel Şubesi Müdürlüğü personelinin, deneyimli ve nitelikli olması için gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,
19. Kalite Yönetim Sisteminin işlerliği ve iyileştirilmesi çalışmaları için gerekli organizasyonun yapılmasını sağlamak /sağlattırmak,
20. Personel Şubesi Müdürlüğü sorumluluğunda olan Düzeltici ve Önleyici Faaliyetleri takip etmek ve gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,
21. Üst yönetimin, Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme Toplantılarına (çağırıldığında) katılmak,
22. Personel Şubesi Müdürlüğü’ ndeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yaptırmak,
23. Bilgisayarda tutulan kayıtların düzenli olarak yedeklemesinin yapılmasını sağlamak, (işlem yoğunluğu dikkate alınmak kaydı ile; iki ayda en az bir kez yedekleme yapılacak şekilde)
24. Daire Başkanlığınca verilecek benzeri işleri yapmak.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sosyal İşler Şube Müdürlüğünün Görevleri

-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kalite politikasının Sosyal İşler Şubesi Müdürlüğü içerisinde iletilmesini ve anlaşılmasını sağlamak/sağlattırmak,
2. 562 saylı KHK (ücretsiz izinlerle ilgili), yıllık izinler, mazeret izinleri, hastalık izinleri, 657 DMK’nın ilgili maddeleri gereğince verilen her türlü ücretsiz izinlerle ilgili iş ve işlemleri takip etmek,
3. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu ile ilgili gerekli bulunan iş ve işlemleri takip etmek,
4. Hususi damgalı ve görev pasaportları işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, yurt dışı olurları ile ilgili işlemleri yapmak,
5. Merkez ve taşra teşkilatı mensuplarının ve aile fertlerinin sağlık hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
6. Eczane ile yapılan sözleşmeler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
7. Sağlık karnesi verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
8. Kalite politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca hazırlanan, kalite yönetim sisteminde diğer işleri yürütmek,
9. Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmalara katılmak,
10. Kalite politikası ve Kalite Hedeflerinin, Sosyal İşler Şubesi Müdürlüğü personeline benimsetilmesini sağlamak/sağlattırmak,
11. Sosyal İşler Şubesi Müdürlüğü personelinin sürekli iyileştirme teknikleri konusunda eğitilmesini sağlamak/sağlattırmak,
12. Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasında ve uygulanmasında Sosyal İşler Şubesi Müdürlüğü’nün her kademesinde destek sağlamak,
13. Kurumun kalite hedeflerine ulaşması için stratejiler önermek,
14. Kurumun, çağdaş anlayış ve tekniklere uygun olarak planlaması ve yönetilmesi çalışmalarına katılmak,
15. Sosyal İşler Şubesi Müdürlüğü personelinin, deneyimli ve nitelikli olması için gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,
16. Kalite Yönetim Sisteminin işlerliği ve iyileştirilmesi çalışmaları için gerekli organizasyonun yapılmasını sağlamak /sağlattırmak,
17. Sosyal İşler Şubesi Müdürlüğü sorumluluğunda olan Düzeltici ve Önleyici Faaliyetleri takip etmek ve gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,
18. Üst yönetimin, Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme Toplantılarına (çağırıldığında) katılmak,
19. Sosyal İşler Şubesi Müdürlüğü’ ndeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yaptırmak,
20. Bilgisayarda tutulan kayıtların düzenli olarak yedeklemesinin yapılmasını sağlamak, (işlem yoğunluğu dikkate alınmak kaydı ile; iki ayda en az bir kez yedekleme yapılacak şekilde)
21. Daire Başkanlığınca verilecek benzeri işleri yapmak.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Özlük İşleri Şube Müdürlüğünün Görevleri

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kalite politikasının Özlük İşleri Şubesi Müdürlüğü içerisinde iletilmesini ve anlaşılmasını sağlamak/sağlattırmak,

2. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, diğer kanunlar ve mevzuatlara uygun olarak emekli, malul ve yetim aylıkları ile ilgili işlemlerin zamanında yapmak/yapılmasını sağlamak,

3. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu kapsamında çalıştırılmış olan teknik ve diğer personelin sigortada geçen hizmetlerinin prim ödeme gün sayılarının tespiti ve gerekli işlemelerini yapmak,

4. 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile ilgili olarak emekli personelin pasaport iş ve işlemlerini yapmak,

5. Emekli, dul ve yetim ikramiyeleri ile ölüm yardımı faturalarının ödenmesi hususunda gerekli işlemlerin mevzuata uygun olarak zamanında yapılmasını sağlamak,

6. 2330 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

7. İsim tespiti ve işlemler için emekli, malul dul ve yetimlere ait fihrist ve tahsis dosyalarının tutmak ve muhafazasını sağlamak,

8. 2829 sayılı kanun ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

9. Özlük İşleri Şubesi Müdürlüğü personelinin sürekli iyileştirme teknikleri konusunda eğitilmesini sağlamak/sağlattırmak,

10. Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasında ve uygulanmasında Özlük İşleri Şubesi Müdürlüğü’nün her kademesinin desteğini sağlamak,

11. Özlük İşleri Şubesi Müdürlüğü personelinin, deneyimli ve nitelikli olması için gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,

12. Özlük İşleri Şubesi Müdürlüğü sorumluluğunda olan Düzeltici ve Önleyici Faaliyetleri takip etmek ve gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,

13. Özlük İşleri Şubesi Müdürlüğündeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yaptırmak,

14. Özlük dosyalarının tanzimi, muhafazası ve gizliliğini temin etmek, dosyalara sicil numaralarının yazılması ve özlük işlerini ilgilendiren her türlü evrakı sicil dosyalarında muhafaza etmek.

15. Derece ve kademe terfileri, 90 puan ile ilgili olurları almak.

16. Personelin hizmet değerlendirmesi (SSK – Bağ-Kur) işlemlerini yapmak.

17. Personelin tayin, terfi, intibak, nakil, istifa, görevden çekilme, uzaklaştırma ve çıkarma, idare kurulu kararları, üstün başarı veya başarı belgesi, görevden ayrılış ve işe başlayış tarihlerine dair belge asıllarını özlük dosyasında muhafaza etmek.

18. Kurumlar arası nakillerde hizmet belgesini tanzim ve tasdik etmek.

19. Memurların kıdem aylığını tespit etmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak.

20. Özlük İşleri Şube Müdürlüğündeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak.

21. Bilgisayarda tutulan kayıtların düzenli olarak yedeklenmesinin yapılmasını sağlamak.( İşlem yoğunluğu dikkate alınmak kaydı ile iki (2 ) ay ‘ da en az bir kez yedekleme yapılacak şekilde)

22. Daire Başkanlığınca verilecek benzeri işleri yapmak.​

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Disiplin İşleri Şube Müdürlüğünün Görevleri

-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kalite politikasının Disiplin İşleri Şubesi Müdürlüğü içerisinde iletilmesini ve anlaşılmasını sağlamak/sağlattırmak,
2. İdari davalarla ilgili olarak; Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz veya her ikisinin hasım mevkiine alındığı idari davalarda karşı yapılacak olan savunmalara esas görüş ve diğer işlem dosyalarını hazırlamak ve sonrasında gerekli işlemleri yapmak,
3. Disiplin işleri ile ilgili olarak;  Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz müfettişlerince ve Bölge Müdürlüğü muhakkiklerince düzenlenen disiplin soruşturma raporundaki teklifleri yerine getirmek ve disiplin hukuku gereğince yapılması gereken işlemleri tesis etmek,
4. Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından asliye ceza, sulh ceza veya ağır ceza mahkemelerinde idaremiz personeli aleyhine açılan kamu davaları neticesinde verilen kararların icaplarına göre işlemler tesis etmek,
5. İdaremiz personeli hakkında verilen şikâyet dilekçelerini Teftiş Kurul Başkanlığı veya Bölge Müdürlüğü muhakkiklerine incelettirmek ve düzenlenen raporlar neticesinde işlemler tesis etmek,
6. Valilikler veya Cumhuriyet Savcılıklarınca istenilen ön inceleme raporlarına karşı yapılacak olan işlemleri yapmak ve ilgili yerlerine tebliğ etmek,
7. Muhtelif işler; Savcılık, adli yargı, icra daireleri tarafından gönderilen müzekkerelere süresi içerisinde cevap vermek, yazılı ve sözlü soru önergelerine cevap hazırlamak,
8. Personele Valilikler ve Kaymakamlıklar tarafından verilen ödülleri veya cezaları elektronik ortama ve özlük kayıtlarına işlemek,
9. Disiplin ve idari yargı ile ilgili konular ve merkeze intikal eden şikayetleri incelemek,
10. Tüm Orman Genel Müdürlüğü personelinin (memur) personel kimliklerinin hazırlanması,
11. Mal bildirim beyannamelerini takip ve kontrol etmek, saklamak,
12. Disiplin İşleri Şubesi Müdürlüğü personelinin, deneyimli ve nitelikli olması için gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,
13. Disiplin İşleri Şubesi Müdürlüğü’ ndeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yaptırmak,
14. Bilgisayarda tutulan kayıtların düzenli olarak yedeklemesinin yapılmasını sağlamak, (işlem yoğunluğu dikkate alınmak kaydı ile; iki ayda en az bir kez yedekleme yapılacak şekilde)
15. Daire Başkanlığınca verilecek benzeri işleri yapmak.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

İşveren ve İşçi İlişkileri Şube Müdürlüğünün Görevleri

-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kalite politikasının İşveren ve İşçi İlişkileri Şubesi Müdürlüğü içerisinde iletilmesini ve anlaşılmasını sağlamak/sağlattırmak,
2. Ormancılık sektöründe nitelikleri aynı ya da benzer işlerde çalışan işçilerin iş alınmasında, işlendirilmesinde ve hizmet akitlerinin kurulmasında ilke ve esaslar belirlenerek, istihdam politikaları üretmek,
3. Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt kanunu hükümleri çerçevesinde yetki alan taraf sendika ile toplu iş sözleşmesi akdetmek,
4. Toplu iş sözleşmesinin uygulanmasına dönük açıklamalarda bulunmak,
5. İstihdama ilişkin istatistiki verileri toplamak, değerlendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek (Maliye Bakanlığı, Başbakanlık, Devlet İstatistik Enstitüsü gibi)
6. İdare aleyhine açılan kıdem ve ihbar tazminat, fazla mesai ve diğer konularda savunmalar hazırlamak,
7. Bütçe Kanunun hükümlerine göre çalıştırılması planlanan geçici işçi vizelerine almak ve ilgili dairelerin görüşlerine göre taşraya ihtiyaç oranında tevzii etmek,
8. Çalışma hayatına ilişkin ilgili bakanlık tarafından hazırlanan kanun tasarılarında görüş vermek,
9. İşçilerin tayin ve nakillerinde, işgücü planlamasına uygun işlemler yapmak,
10. Özürlü ve hükümlü çalıştırılmasını 4857sayılı kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde planlamak ve takibini yapmak,
11. Arazide yürütülen Ormancılık hizmetlerinde çalışanların tespit edilmesi ve 6245 sayılı kanunun 49. Maddesi gereği çalışan işçilere Maliye Bakanlığından seyyar görev tazminatı vizesi almak,
12. Kalite politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca hazırlanan, kalite yönetim sisteminde belirtilen diğer işleri yürütmek,
13. Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmalara katılmak,
14. Kalite politikası ve Kalite Hedeflerinin, İşveren ve İşçi İlişkileri Şubesi Müdürlüğü personeline benimsetilmesini sağlamak/sağlattırmak,
15. İşveren ve İşçi İlişkileri Şubesi Müdürlüğü personelinin sürekli iyileştirme teknikleri konusunda eğitilmesini sağlamak/sağlattırmak,
16. Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasında ve uygulanmasında İşveren ve İşçi İlişkileri Şubesi Müdürlüğü’nün her kademesinde destek sağlamak,
17. Kurumun kalite hedeflerine ulaşması için stratejiler önermek,
18. Kurumun, çağdaş anlayış ve tekniklere uygun olarak planlaması ve yönetilmesi çalışmalarına katılmak,
19. 6831 sayılı Orman Kanunun 5192 sayılı kanunla değişik 71. maddesi gereğince orman yangınlarında ölen, yararlanan ve sakatlananlara yangın tazminatı verilmesi için Komisyona iştirak etmek,
20. 2330 sayılı Nakti tazminat ve Aylık bağlanması hakkındaki kanuna göre terör ve kaçakçı mağduru işçilere Nakti Tazminat verilmesi için Komisyona iştirak etmek,
21. İşveren ve İşçi İlişkileri Şubesi Müdürlüğü personelinin, deneyimli ve nitelikli olması için gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,
22. Kalite Yönetim Sisteminin işlerliği ve iyileştirilmesi çalışmaları için gerekli organizasyonun yapılmasını sağlamak /sağlattırmak,
23. İşveren ve İşçi İlişkileri Şubesi Müdürlüğü sorumluluğunda olan Düzeltici ve Önleyici Faaliyetleri takip etmek ve gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,
24. Üst yönetimin, Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme Toplantılarına (çağırıldığında) katılmak,
25. İşveren ve İşçi İlişkileri Şubesi Müdürlüğü’ ndeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yaptırmak,
26. Bilgisayarda tutulan kayıtların düzenli olarak yedeklemesinin yapılmasını sağlamak, (işlem yoğunluğu dikkate alınmak kaydı ile; iki ayda en az bir kez yedekleme yapılacak şekilde)
27. Daire Başkanlığınca verilecek benzeri işleri yapmak.