Stratejik Planlama Şube Müdürlüğünün Görevleri
-------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Genel Müdürlüğün stratejik planlama çalışmalarına yönelik hazırlık programı oluşturmak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek. 
b) Stratejik planlamaya ilişkin ihtiyaç duyulacak eğitim, danışmanlık ve diğer destek hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak,
c) Genel Müdürlüğün faaliyet raporunu hazırlamak.
d) Genel Müdürlüğün misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
e) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
f) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.
g) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
h) Genel Müdürlüğün üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.
i) Genel Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.
j) Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak,
 
Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğünün Görevleri
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
a) Genel Müdürlüğün performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, 
b) Genel Müdürlük bütçesini stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak,
c) Genel Müdürlüğün ayrıntılı harcama programını hazırlamak,
d) Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
e) Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
f) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
g) Genel Müdürlük faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
h) Genel Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
i) Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak,
 
İç Kontrol Şube Müdürlüğünün Görevleri
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
a) Genel Müdürlükte İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
b) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
c) Mevzuatta ve Üst Yöneticinin Onayı ile belirlenen mali karar ve işlemlerde ön malî kontrol görevini yürütmek,
d) Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.
e) Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak,
 
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğünün Görevleri
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
a) Genel Müdürlüğün özel bütçe muhasebesi ile ilgili hizmetleri yürütmek.
b) Genel Müdürlük Bütçesinin kesin hesabını hazırlamak,
c) Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,
d) Malî istatistikleri hazırlamak
e) Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak,
 
Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün Görevleri
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
a) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
b) Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek
c) İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.
d) Genel Müdürlükçe yürütülen hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
e) Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak,
 
Yatırım Programı Hazırlama ve İzleme Şube Müdürlüğünün Görevleri
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
a) Genel Müdürlüğün yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
b) Yatırım iş programını hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek,
c) Yatırım programı değişiklikleri ile ilgili işleri yürütmek,
d) Yatırım uygulama sonuçlarını izlemek ve raporlamak,
e) İl durum raporlarını hazırlamak,
f) Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak,
 
Yönetimi Geliştirme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğünün Görevleri
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
a) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek,
b) Genel Müdürlüğün ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirmek ve raporlamak,
c) Yetki devri, imza ve iş bölümü talimatı kapsamında yapılacak işleri koordine etmek,
d) Toplam kalite yönetimi kapsamında yapılacak iş ve işlemleri yürütmek,
e) Resmi yazışma kuralları, standart dosya planı ve hizmet envanteri konusunda yapılacak işleri koordine etmek,
f) Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak,