Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

​18/04/1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile 10/12/2013 tarih ve 28847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Genel Müdürlük Makamının 08.05.2019 tarih ve 276 sayılı olurlarına istinaden Genel Müdürlüğümüz birimlerinde istihdam edilmek üzere 381 adet Mühendis, 5 adet Mimar, 4 adet Mütercim, 371 adet Tekniker kadroları için açılması uygun görülen ve 02.07.2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüz www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilen Unvan Değişikliği Sınavı 19.10.2019 günü saat 10:00 ve 14:00’de iki oturum halinde Ankara İlinde yapılacaktır.

 

SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

 

Sınav Ücreti Yatırma Tarihi   :14.09.2019-21.09.2019

Sınav Tarihi                            :19.10.2019

Sınav Merkezi                        : ANKARA

 

I- SINAV BAŞVURUSU VE SINAV ÜCRETİ

 

1-Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumludur.

2-Sınava girecek her aday; KDV dâhil 60 TL sınav ücretini, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkiye Halk Bankası, Ankara, Anıt Şubesi TR74 0001 2009 4110 0010 2604 84 IBAN Nolu hesabına (sınava girecek kişilerin T.C. Kimlik No, Ad-Soyad ve Grup bilgileri açıklama kısmına yazılarak) sınav uygulama takviminde belirtilen tarihler arasında yatıracaktır.

3-Sınav ücretini ilan edilen tarihler içerisinde yatırmayan aday sınava alınmayacaktır. İtiraz halinde Banka kayıtları esas alınacaktır.

4- Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar veya başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, sınavı geçersiz sayılan ve birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.

5- Herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar var ise bu durumlarını belirtir sağlık kurulu raporunun veya engelli kimlik kartının örneği veya engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde bağlı bulundukları Personel Şube Müdürlüğüne 16.09.2019 tarihi mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

  

II- SINAV GİRİŞ BELGESİ İŞLEMLERİ

 

1-Adayların, sınava girecekleri yerleri gösteren sınav giriş belgelerini http://orbis.ogm.gov.tr internet adresinden alabilmeleri için 03.10.2019-07.10.2019 tarihleri arasında sistem erişime açılacak olup adaylar sınava giriş belgelerini sınav gününe kadar sistem üzerinden alabileceklerdir. Sınava ilişkin kurallar ile sınav yerinin adresi, salon, sıra no vb. bilgiler sınav giriş belgesinde yer alacaktır.

 

III. SINAVIN UYGULANMASI

 

1- Adaylar sınava, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi  (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Belgelerinde eksiklik olan adaylar sınava alınmayacaktır.

2- Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.

 

Engelli Adaylar Sınav Uygulaması

1-Engelli adaylar, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.

2-Ayrıca Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan adaylar diğer adaylarla birlikte salonlara yerleştirilecektir. Adayın başvurusu ve sağlık raporu doğrultusunda sınav komisyonlarınca gerekli tedbirler alınacaktır.

 3-Tip 1 diyabet (şeker hastası) hastalığı olan adayların yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani hipoglisemi (şeker düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu adayların hiperglisemi (şeker yükselmesi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecektir.

 

IV. SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI

 

Unvan / Grup

Sınav Konuları

Soru Adedi

 

1.GRUP

     ve

3.GRUP

 

Mühendis/ Mimar ve Tekniker

 

 

 

T.C. Anayasası

10

T.C. Cumhurbaşkanlığı 4 Nolu Kararnamesi 24. Bölüm  ile 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğüne İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun

5

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Ödevler ve Sorumluluklar, Genel Haklar, Yasaklar, Disiplin)

10

4857 sayılı iş Kanunu

5

6831 sayılı Orman Kanunu

10

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

6

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

4

Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Görev Yönetmeliği

5

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

5

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

3

İnsan Hakları ve Demokrasi

4

Etik Davranış İlkeleri

3

Genel Yetenek

10

Toplam

80

Unvan

Sınav Konuları

Soru Adedi

 2. GRUP

 

Mütercim

T.C. Anayasası

10

T.C. Cumhurbaşkanlığı 4 Nolu Kararnamesi 24. Bölüm ile 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğüne İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun

5

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Ödevler ve Sorumluluklar, Genel Haklar, Yasaklar, Disiplin)

10

6831 sayılı Orman Kanunu

10

Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Görev Yönetmeliği

5

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

3

İnsan Hakları ve Demokrasi

2

Etik Davranış İlkeleri

3

Dil Bilgisi (Okul Mezuniyetlerine göre)

20

Genel Yetenek

10

Toplam

80

 

 

V-SINAV GRUPLARI VE SINAV ZAMANI

 

GRUP

GRUP ADI

SORU SAYISI

SINAV MERKEZİ

SINAV SAATİ VE SÜRESİ

CEVAP KÂĞIDI SEÇENEĞİ

CEVAP ŞIK SAYISI

1. GRUP

 

MÜHENDİS-MİMAR

 

80

ANKARA

SAAT: 10:00

120 DAKİKA

A-B

4

2. GRUP

 

MÜTERCİM

 

80

ANKARA

SAAT: 10:00

120 DAKİKA

A

4

3. GRUP

 

TEKNİKER

 

80

ANKARA

SAAT: 14:00

120 DAKİKA

A-B

4

 

VI- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

1-Unvan Değişikliği Yazılı Sınavına ilişkin değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, doğru cevaplar dikkate alınarak, 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.  Sınavda 80 adet soru sorulacaktır. Sorulara verilecek yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

2-Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

3-Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

4- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. 

5-Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular tespit edilmesi durumunda, hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.

 

VII- SINAV SONRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER

 

1- Sınav soru ve cevap anahtarları 21.10.2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüz www.ogm.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

2- Sınav sonuç bilgileri 07.11.2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüz www.ogm.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

3- Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının Genel Müdürlüğe ait ORBİS (http://orbis.ogm.gov.tr)  internet adresinde yayımı tarihinden itibaren en geç 4 (dört) gün içerisinde, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını ise, sonucun Genel Müdürlüğe ait ORBİS (http://orbis.ogm.gov.tr)  internet adresinde yayımı tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde Genel Müdürlüğe yapacaklardır.

4- Adaylar, itiraz başvurularını Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkiye Halk Bankası, Ankara, Anıt Şubesi TR74 0001 2009 4110 0010 2604 84 IBAN Nolu hesabına 40,00- TL (Kırk TL, KDV dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

5- T.C. kimlik numarası, ad, soyad ve adres belirtilmeyen, imzası olmayan ve banka dekontu eklenmeyen elektronik posta, dilekçe veya faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

6- Yapılan bu itirazları Genel Müdürlük değerlendirerek, sınav sorularına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına yönelik olanları sonuçlandırmak üzere Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne gönderecektir. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bu itirazları 3 (Üç) gün içerisinde sonuçlandırarak Genel Müdürlüğe bildirecektir.

7- Sınav sonuçlarına, sınav uygulamasına ve sınav sorularına ait itirazların sonuçları itirazı yapan aday/adaylara Genel Müdürlük tarafından bildirilecektir.

 

Unvan Değişikliği Sözlü Sınavına ilişkin ilan ayrıca www.ogm.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

 

İlan olunur.

 

11.09.2019

Paylaş: