Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE HİZMETLERİNDE GÖREVLİ İŞÇİ PERSONELİN ÇALIŞMA ESASLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, orman yangınlarını önleme ve söndürme işlerinde çalışan işçilerin çalışma sürelerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 72 nci ve ek 5 inci maddeleri ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 334 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 796 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma dönemi: 6831 sayılı Orman Kanununun 104 üncü maddesinde belirtilen Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar devam eden 7 aylık yangın mevsimi süresini,

b) Çalışma süresi: Bir yangın mevsimindeki toplam iş süresini,

c) Haftalık iş günü: Bir haftalık süre içinde çalışılan günlerin toplamını,

ç) İşveren: Orman Genel Müdürlüğünü,

d) İşveren vekili: İşyerinde, işveren adına hareket eden, işin ve işyerinin bütününü sevk ve idareye yetkili olan kimseleri,

e) Orman yangınlarını önleme ve söndürme işleri: 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca orman yangınlarının önlenmesi ve çıkan yangınların söndürülmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce yürütülen işleri,

f) Toplu İş Sözleşmesi: İşyerlerindeki yetkili sendika ile işveren arasında imzalanan sözleşmeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Çalışma dönemi

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerin yürütüleceği çalışma dönemi orman yangınları açısından riskli dönem olan 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki yangın mevsimidir.

Çalışma süresi

MADDE 5 – (1) Bir çalışma dönemindeki çalışma süresi, bu dönem içindeki hafta sayısının, haftalık çalışma süresi çarpımı sonunda bulunan miktarı aşamaz.

(2) Çalışma süresinin haftalara tam bölünemediği hallerde, çalışma süresi iş günü üzerinden ve her iş günü 7,5 saatlik iş süresi kabul olunmak suretiyle hesaplanır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde bir çalışma dönemi içindeki denkleştirme süresi 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen süre kadardır. Haftalık iş süresi 45 saatten az ya da çok olarak belirlenebilir. Ancak kararlaştırılan çalışma dönemindeki çalışma süresinin bir iş haftasına düşen ortalaması 45 saati geçemez.

(4) Yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilir.

Günlük çalışma süresi

MADDE 6 – (1) Günlük çalışma sürelerinin uygulanmasında;

a) Günlük iş süresi 11 saati geçemez.

b) Orman yangınlarını önleme ve söndürme işlerinde görevlendirilen işçilerin yangın mevsimi süresince orman yangın ekip bina ve yangın gözetleme kulelerinde bulunan sosyal tesisler ve lojmanlarda çalışma saatleri dışında geçirdiği süreler 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde düzenlenen çalışma süresinden sayılmaz.

Ara dinlenmesi

MADDE 7 – (1) İşçilere 4857 sayılı Kanunun 68 inci maddesindeki esaslara uygun olarak ara dinlenmesi verilir.

(2) Orman yangınlarını önleme ve söndürme işlerinde görevlendirilen işçilerin ara dinlenmesi, orman yangın ekip binaları ile yangın gözetleme kulelerinde ve yangınla mücadele esnasında ise yangın mahallinde verilir.

Günlük dinlenme

MADDE 8 – (1) İşçiler, 24 saatlik süre içinde kesintisiz en az 12 saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Ancak dinlenme süresi içinde yangın ihbarı alınması halinde işçiler yangına müdahale etmek üzere yangın mahalline gitmek zorundadır.

(2) Orman yangınlarını önleme ve söndürme işlerinde çalışan işçilere, orman yangını esnasındaki can ve mal kaybını önlemeye dönük acil ve zorunlu müdahalenin gerektiği hallerle sınırlı olmak üzere, 4857 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun şekilde makul bir dinlenme süresi verilebilir.

Hafta tatili

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde çalışan işçilere haftanın bir gününde kesintisiz 24 saatten az olmamak üzere hafta tatili verilmesi zorunludur.

Fazla çalışma

MADDE 10 – (1) Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. 4857 sayılı Kanunun 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam 45 saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. Fazla çalışmaların günlük işe devam çizelgesi ile belgelenmesi zorunludur. Günlük işe devam çizelgesi orman muhafaza memuru tarafından düzenlenir ve orman işletme şefi tarafından onaylanır.

(2) Bir çalışma dönemi içinde, izinli veya raporlu bulunmaları veya işe yeni başlamaları veya işten ayrılmaları nedeniyle tam olarak çalışamayan veya işyerindeki zorlayıcı nedenlerle tam olarak çalıştırılamayan işçilerin fazla çalışmaları, o dönem içinde çalıştıkları gün sayısına göre hesaplanır.

(3) Bir yıl içinde yapılacak fazla çalışmaların toplamı 270 saati aşamaz.

Yatacak yerin temin edilmesi

MADDE 11 – (1) İşveren, orman yangınlarını önleme ve söndürme işlerinde çalışan işçilere günlük çalışma süresi sonunda yatacak yeri temin etmekle yükümlüdür.

Hafta tatilinde gidiş gelişlerinin sağlanması

MADDE 12 – (1) İşveren, işçilerin hafta tatili günlerinde orman işletme müdürlüğüne/ şefliğine gitmeleri ve hafta tatilinden sonraki gün orman işletme müdürlüğünden/şefliğinden çalıştıkları yere dönmeleri için gerekli ulaşım aracını sağlamakla yükümlüdür. Ulaşım aracının sağlanamaması halinde var ise toplu iş sözleşmesinin servis aracı ile ilgili hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

 ​

12.10.2019

Paylaş: