Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürlüğü​

​​​​Şubenin Görev Tanımları​

 • Yıllık program ve bütçe tekliflerini hazırlamak, uygulamaların takip ve kontrolünü yapmak veya yaptırmak,
 • Hibe ve kredilere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, teknik yardımda bulunmak,
 • Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel imar-ihya ve özel fidanlık çalışmaları için saha tahsisleri ve kira sözleşmeleri ile bunların iptal ve saha revizyonlarına ait iş ve işlemleri yürütmek, kayıtlarını tutmak,
 • Görev alanına giren konularda Genel Müdürlüğe tahsisi yapılacak arazilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Ağaç ıslahı, tohum üretim ve transferi, tohum bahçesi, tohum plantasyonları, klon bankaları, döl deneme alanları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Fidan ihtiyacını tespit etmek ve Genel Müdürlüğe bildirmek,
 • Görev alanıyla ilgili plan, rapor ve projeleri incelemek ve onay için bölge müdürlüğü veya Genel Müdürlüğe göndermek,
 • Etüt-Proje Başmühendisliği, Toprak Muhafaza Başmühendisliği, Orman Fidanlık Müdürlükleri ile Orman İşletme Müdürlükleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,
 • Görev alanına giren yatırım harcamalarının takibini yapmak,
 • Uygulama izleme raporları ve süreli cetvelleri düzenlemek ve Genel Müdürlüğe göndermek,
 • İşletme müdürlüklerinin silvikültürel faaliyetlerini takip ve kontrol etmek
 • Yıllık program ve bütçe tekliflerini hazırlamak, silvikültür programlarının tanzim, tevzii ve uygulanmasını sağlamak
 • Silvikültür çalışmaları ile ilgili gerekçe raporlarını, keşif özetlerini plan ve projeleri tanzim ettirmek, inceleyip gerekenleri bilgi için Genel Müdürlüğe göndermek
 • Silvikültür planlarının yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını kontrol etmek
 • Bölge müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.