Orman Koruma Şube Müdürlüğü

​​​​Şubenin Görev Tanımları​

 • Ormanların korunması için mevzuatta ön görülen tedbirlerin uygulanmasını sağlamak,
 • Ormanlardaki kanun dışı kesim, tarla açma, yerleşme, otlatma benzeri işlerin izlenmesi suçluların tespit edilmesi ve Adliye ye intikal ettirilmesini sağlamak,
 • Orman ürünlerine verilen tezkerelerin temini, Orman İşletme Müdürlüklerine dağıtımı ve kayıtlarının tutulması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Orman Muhafaza Memurları görev yönetmeliğinde yazılı görevlerin, Muhafaza memurlarınca yapılması ve yetkililerce kontrolünü sağlamak,
 • Orman Muhafaza Memurlarına verilen tabancaların temini, Orman İşletme Müdürlüklerine dağıtımı ve ayıtlarının tutulması ile ilgili işlemleri yapmak,
 • Orman memurlarının silah taşıma yetkisi, kullanma halleri ve kimlerin ne cins silahlarla teçhiz olunacakları hakkındaki kararnamenin ve bu husustaki genel emirlerin uygulanması ve izlenmesini sağlamak,
 • Orman Muhafaza memurlarına diğer kanunlarla verilen görevlerin yapılması ve yetkililerce kontrolünü sağlamak
 • Ormanların içinde, kenarında ve üst sınırında bulunan otlak, yaylak ve kışlaklarda hayvanların otlatılması ve barındırılması konusundaki planların yapılması ve uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, uygulamaları izlemek ve izlenmesini sağlamak,
 • Orman Yangınlarını önleme ve yangınla mücadele için mevzuatta öngörülen tedbirlerin uygulanmasını sağlamak
 • Yangın önleme plan ve programlarının, imkanlar çerçevesinde en gelişmiş teknikler kullanılarak hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
 • Yangın önleme hizmetlerinde kullanılacak gerekli tesislerin plan ve programlarının tanzimi ve uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 • Yangın emniyet yol ve şeritlerinin planlama ve uygulama esasları ile ilgili mevzuatın verdiği görevleri yapmak veya yaptırmak,
 • Yangın mücadelede gerekli destek hizmetlerinin plan ve programlarının hazırlanması ve uygulanması çalışmalarını yapmak veya yapılmasını sağlamak,
 • İlk Müdahale ve Hazır Kuvvet Ekiplerinin ve yangına duyarlık derecelerine göre sayılarının tespiti ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Telli ve telsiz haberleşme ağının planına uygun olarak programlanması çalışmalarını yapmak veya yapılmasını sağlamak,
 • Ormanların korunması, yangın önleme ve yangınla mücadele çalışmalarında diğer ormancılık birimleri ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlamak,
 • Ormanların korunması, yangınları önleme ve yangınla mücadele konularında, gerek ormancılık personeli ve gerekse bölgedeki askeri birlikler için eğitimler düzenlenmesini, yine aynı konularda halkın uyarılması ve aydınlatılmasını sağlamak,
 • Yangın haber formlarının Merkeze gönderilmesi ve günlük cetvellerinin zamanında işlenerek ilgili Makamlara ulaştırılmasını sağlamak,
 • Ormanların korunması, yangınları önleme ve yangınla mücadele konularındaki yıllık program ve bütçe teklifini hazırlamak, program ve bütçe uygulamalarını izlemek,
 • Ormanların korunması, yangınları önleme ve yangınla mücadele hizmetlerinde kullanılan her türlü araç ve gereçlerin bakımları, onarımları ve her an kullanılır durumda bulunmalarını sağlamak,
 • Ormanların korunması amacı ile köy muhtarları ile işbirliği yapmak,
 • Enkaz nakli ile ilgili işlemlerin takip edilmesi ve gereğinin yapılmasını sağlamak,
 • Yangına hassas bölgelerdeki mevcut meteorolojik bilgilerin ivedilikle sağlanmasını temin etmek,
 • Bölge müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.​​