Genel Bilgiler

​​​​​Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün Görevleri​​​

 • Bölgesi ile ilgili işleri mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün talimatlarına göre yönetmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak amacı ile bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek,​
 • İşletmeler tarafından hazırlanıp Bölge Müdürlüğüne gönderilen bütçeleri ve iş planlarını inceledikten sonra Konsolidesini yaparak Genel Müdürlüğe göndermek.,​
 • Amenajman (Orman idaresi), ağaçlandırma, silvikültür ve diğer plan, proje ve raporlar ile her türlü işlere ait keşif evrakını incelemek, yetkisi içinde olanları onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,​​
 • Üretim, taşıma ve satış işlerini düzenlemek, takip etmek ve ettirmek,​
 • Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman yolları ağının tespitini ve etüt proje yapılmasını sağlamak. Bakanlık Makamınca tespit edilecek usul ve esaslar dâhilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahaları ile ilgili bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işler ile aynı şekilde yetkisi dahilindeki yapım, bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,​
 • Genel Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde İşletme Müdürlükleri arasında Döner Sermaye Bütçe ödeneklerinde aktarmalar yapmak ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi vermek, ​ 
 • Hizmetleri ile ilgili olarak mülki idare amirleri, diğer bölge müdürlükleri, ilgili kurum ve kuruluşlar ve kalkınma ajansları ile işbirliğinde bulunmak,
 • Lüzum görülen hallerde gerek bölge müdürlüğü, gerekse işletme müdürlüğü görev alanı içinde bulunan personelden münasip gördüklerini diğer bir işletmede ve işletmelerde bulunanları da bölge müdürlüğü merkezinde üç ayı geçmemek şartıyla geçici görevle çalıştırmak,
 • Her türlü inşaat ve tesisat işlerini kontrol etmek ettirmek ve her çeşit makinelerin ve motorlu taşıtların bakımlı ve randımanlı çalışmalarını temin etmek ve ettirmek,
 • Harcama yetkilisi olarak özel bütçeden bölge müdürlüğüne tahsis edilen ödeneklerin mevzuatına uygun etkin, verimli ve ekonomik kullanımını sağlamak,
 • ​​Özel bütçe harcama belgelerini harcama yetkilisi olarak onaylamak,
 • ​Bölge müdürlüğünün bütçe tekliflerinin Kalkınma Planı, Kırsal Kalkınma Planı, Bölge Planı, Genel Müdürlük Stratejik Planı ve Performans Programına uygun olarak yapılmasını sağlamak​,
 • Bölge müdürlüğünün özel bütçeye ait taşınır iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Bölge müdürlüğünün birim faaliyet raporunun mevzuata uygun olarak hazırlanmasını sağlamak,​
 • Genel Müdürlüğün vereceği benzeri görevleri yapmak​.​


Kuruluş Ve Genel Bilgiler

 Bölge Müdürlüğümüz, 01.03.1951 tarihinde Başmüdürlük olarak kurulmuştur.​

​​İlk kuruluşta Antalya, Burdur, Eğirdir, Alanya, Finike ve Manavgat Orman İşletmelerinden oluşan Başmüdürlüğümüze 1953’te Kaş, 1960’da Akseki, 1961 yılında Düzlerçamı ve Çığlıkara Örnek Orman İşletmeleri ile 1963’de Gündoğmuş Orman İşletmesi dâhil olmuştur.​

1967 yılında Isparta Orman Başmüdürlüğünün kurulması ile Burdur ve Eğirdir Orman İşletmeleri Antalya Orman Başmüdürlüğünden ayrılmıştır. 1972 yılında da Örnek İşletmelerin kaldırılması ile Düzlerçamı Örnek İşletmesi Antalya İşletmesine bağlanmış, Çığlıkara Örnek İşletmesi de Elmalı Orman İşletmesi adı ile ormancılık çalışmalarına devam etmiştir. 1967 yılında Bucak, 1968’de Gazipaşa, Serik, Korkuteli, 1970’de Kumluca, 1982’de Cevizli Orman İşletme Müdürlüğü kurulmuştur.

1984 yılında Bakanlık bünyesinde yapılan reorganizasyon dolayısı ile Başmüdürlükler,  Bölge Müdürlüklerine dönüştürülmüştür.

1993 yılında Bucak İşletmesi Isparta Bölge Müdürlüğüne devir edilmiş, ayrıca 2003 yılında Cevizli İşletmesi kapatılarak İşletme Şeflikleri Akseki Orman İşletmesine bağlanmıştır.

2000 yılında Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü, 2010 yılında Çığlık, Cerle, Yeşilvadi ve Mahmutlar Orman İşletme Şefliği kurulmuştur.

Bölge Müdürlüğümüz, Antalya sınırları içerisnde 19 ilçe ve 539 mahalleyi kapsamaktadır. mahaellerden 488 i orman içi ve kenarında bulunmaktadır. Faaliyetlerimiz, 15 Şube Müdürlüğü, 13 Kadastro Komisyon Başmühendisliği, 3 Amenajman Denetim ve Rehberlik Başmühendisliği, 2Amenajman Başmühendisliği, Fidanlık Müdürlüğü, Uluslararası Eğitim Merkezi Müdürlüğü,13 Ormanşletme Müdürlüğü, 73 Orman İşletme şefliği, 12 diğer şeflik ve bunlara bağlı idari ve tekmik personelle yürütülmektedir.​