Genel Bilgiler

​​​​​Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün Görevleri​​​

  • Bölgesi ile ilgili işleri mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün talimatlarına göre yönetmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak amacı ile bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek,​
  • İşletmeler tarafından hazırlanıp Bölge Müdürlüğüne gönderilen bütçeleri ve iş planlarını inceledikten sonra Konsolidesini yaparak Genel Müdürlüğe göndermek.,​
  • Amenajman (Orman idaresi), ağaçlandırma, silvikültür ve diğer plan, proje ve raporlar ile her türlü işlere ait keşif evrakını incelemek, yetkisi içinde olanları onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,​​
  • Üretim, taşıma ve satış işlerini düzenlemek, takip etmek ve ettirmek,​
  • Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman yolları ağının tespitini ve etüt proje yapılmasını sağlamak. Bakanlık Makamınca tespit edilecek usul ve esaslar dâhilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahaları ile ilgili bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işler ile aynı şekilde yetkisi dahilindeki yapım, bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,​
  • Genel Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde İşletme Müdürlükleri arasında Döner Sermaye Bütçe ödeneklerinde aktarmalar yapmak ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi vermek, ​ 
  • Hizmetleri ile ilgili olarak mülki idare amirleri, diğer bölge müdürlükleri, ilgili kurum ve kuruluşlar ve kalkınma ajansları ile işbirliğinde bulunmak,
  • Lüzum görülen hallerde gerek bölge müdürlüğü, gerekse işletme müdürlüğü görev alanı içinde bulunan personelden münasip gördüklerini diğer bir işletmede ve işletmelerde bulunanları da bölge müdürlüğü merkezinde üç ayı geçmemek şartıyla geçici görevle çalıştırmak,
  • Her türlü inşaat ve tesisat işlerini kontrol etmek ettirmek ve her çeşit makinelerin ve motorlu taşıtların bakımlı ve randımanlı çalışmalarını temin etmek ve ettirmek,
  • Harcama yetkilisi olarak özel bütçeden bölge müdürlüğüne tahsis edilen ödeneklerin mevzuatına uygun etkin, verimli ve ekonomik kullanımını sağlamak,
  • ​​Özel bütçe harcama belgelerini harcama yetkilisi olarak onaylamak,
  • ​Bölge müdürlüğünün bütçe tekliflerinin Kalkınma Planı, Kırsal Kalkınma Planı, Bölge Planı, Genel Müdürlük Stratejik Planı ve Performans Programına uygun olarak yapılmasını sağlamak​,
  • Bölge müdürlüğünün özel bütçeye ait taşınır iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
  • Bölge müdürlüğünün birim faaliyet raporunun mevzuata uygun olarak hazırlanmasını sağlamak,​
  • Genel Müdürlüğün vereceği benzeri görevleri yapmak​.​​

Kuruluş Ve Genel Bilgiler

 • Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Cumhuriyet döneminde kurulan "Bursa Orman Müstakil Müdürlüğü" ile faaliyete başlamıştır. Bu Müdürlük 1937 yılında çıkarılan teşkilat kanununun taşra şemasına göre “Bursa Orman Çevirge Müdürlüğü” olarak isimlendirilmiştir. 24.08.1943 yılında ise döner sermaye ile çalışan “Bursa Revir Amirliğine” dönüştürülmüştür. 1945 yılında ise adı aynı yıl kabul edilen 4767 sayılı kanunun 1. Maddesi gereğince “BURSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ” olarak değiştirilmiştir. 3126 sayılı kanunun teknik, modern anlayışı artan Devlet Orman İşletme Müdürlükleri sayıları ile yurt çapında gelişirken 1950 yılından itibaren işletmeler özelliklerine göre mıntıkalarına ayrılarak Orman Başmüdürlüklerine bağlanmıştır.
 • Bu gelişmelere paralel olarak 07.02.1951 tarihinde BURSA ve BİLECİK illeri dahilindeki Orman İşletmelerinden müteşekkil olmak üzere “BURSA ORMAN BAŞ MÜDÜRLÜĞÜ” kurulmuştur. 14.12.1983 tarihinde Yalova Orman İşletme Müdürlüğünün Orman Baş Müdürlüğüne bağlanması İSTANBUL ili Yalova ilçesi de Baş Müdürlük içine alınmıştır. Bilahare Orman Bölge Baş Müdürlüğünün ismi “ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ” olarak, Yalova İlçesi de YALOVA İli olarak değiştirilmiştir.
 • Ormancılık hizmetlerinin sürdürülebilir orman yönetimine uygun olarak daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Görev Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlık Makamının 13.06.2019 tarih ve 1,2 sayılı olurları ile Bölge Müdürlüğümüze bağlı İşletme Müdürlüklerinde 36 Adet Yeni Orman İşletme Şefliği ; Cumhurbaşkanlığı Makamının 10.11.2019 tarih ve 1772 sayılı kararı ile  dört yeni Orman İşletme Müdürlüğü kurularak , Bakanlık Makamının 18.11.2019 tarih ve 3 sayılı olurları ile de Bölge Müdürlüğümüzün 102 adet  Orman İşletme şefliği 11 Orman İşletme Müdürlüğüne bağlanmıştır. Bölge Müdürlüğümüz halen İstanbul Caddesi üzeri 4. km Özdilek karşısında faaliyetlerini sürdürmektedir.
 • Genel sahanın % 46'sını yakın platolar, % 34'ünü dağlık alanlar, % 16'sını ovalar, %4'ünüde yüksek yaylalar oluşturmaktadır. Genellikle Akdeniz iklim tipinin egemen olduğu bölge, aynı zamanda Karadeniz iklimi ile Akdeniz iklimi arasında geçiş yeridir.