Genel Bilgiler

​​​​Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün Görevleri​​​

  • Orman toprağı ve ekolojisi, bitki beslenmesi, toprak koruma ve havza ıslahı, çevre sorunlarının orman ekosistemleri üzerindeki etkileri konularında araştırmalar yapmak, orman ekosistemlerinin izlenmesi faaliyetlerine katılmak,
  • Bakanlık birimlerince orman toprakları, orman ekolojisi, toprak koruma ve havza ıslahı konularında karşılaşılan sorunlar ile ilgili incelemeler yapmak ve uygulamalara yön verici önerilerde bulunmak,
  • Yeni kurulacak fidanlıkların ekolojik şartlar bakımından fidanlık kuruluşuna uygun olup olmadıklarını belirlemek; mevcut ve yeni kurulacak fidanlıklarda kaliteli fidan üretimine ilişkin toprak ıslahı, sulama ve gübreleme konularında önerilerde bulunmak,
  • Orman amenajman ve silvikültür planlarının düzenlenmesinde gerekli olan yetişme ortamı envanteri konusunda örnek çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları yürütecek Bakanlık birimlerine gerekli eğitimi vermek,
  • Bakanlık birimleri, diğer kamu kurumları ve özel sektörce talep edilen toprak, bitki ve su analizlerini yapmak, gerektiğinde değerlendirmek ve önerilerde bulunmak,
  • Orman toprağı ve ekolojisi konularında uygulayıcı teknik elemanların yetişmelerini sağlamak üzere meslek içi eğitim seminerleri düzenlemek, Bakanlığın diğer birimleri tarafından düzenlenen seminerlere eğitici sağlamak,
  • Bakanlık dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin ormancılık çalışmalarında karşılaştıkları sorunlarla ilgili etüt ve analizler yapmak, önerilerde bulunmak,
  • Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Kuruluş ve Genel Bilgiler

 • ​1963 yılında Türkiye'nin ilk Orman Toprak Tahlil Laboratuvarı olarak kurulmuş, 1999 yılında Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsüne dönüştürülerek araştırma kurumu haline gelmiştir. Enstitüde, orman toprakları ve orman ekolojisi konularında etüt, gözlem, inceleme ve araştırmalar yapılmakta, orman ekosistemlerini etkileyen çevre sorunları ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Enstitüdeki laboratuvarlarda ormancılık uygulamalarına ilişkin olarak toprak, bitki ve sulama suyu analizleri yapılmaktadır.​


Vizyonumuz

 • ​Orman toprakları ve ekolojisi konusunda uluslararası düzeyde uzman bir kurum olmak.​

Misyonumuz

 • ​Orman toprakları ve ekolojisi konusunda, ormancılığın ihtiyaç duyduğu bilgileri ortaya koymak, karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek.