Genel Bilgiler

​​​​​Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün Görevleri​​​

  • Bölgesi ile ilgili işleri mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün talimatlarına göre yönetmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak amacı ile bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek,​
  • İşletmeler tarafından hazırlanıp Bölge Müdürlüğüne gönderilen bütçeleri ve iş planlarını inceledikten sonra Konsolidesini yaparak Genel Müdürlüğe göndermek.,​
  • Amenajman (Orman idaresi), ağaçlandırma, silvikültür ve diğer plan, proje ve raporlar ile her türlü işlere ait keşif evrakını incelemek, yetkisi içinde olanları onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,​​
  • Üretim, taşıma ve satış işlerini düzenlemek, takip etmek ve ettirmek,​
  • Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman yolları ağının tespitini ve etüt proje yapılmasını sağlamak. Bakanlık Makamınca tespit edilecek usul ve esaslar dâhilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahaları ile ilgili bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işler ile aynı şekilde yetkisi dahilindeki yapım, bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,​
  • Genel Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde İşletme Müdürlükleri arasında Döner Sermaye Bütçe ödeneklerinde aktarmalar yapmak ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi vermek, ​ 
  • Hizmetleri ile ilgili olarak mülki idare amirleri, diğer bölge müdürlükleri, ilgili kurum ve kuruluşlar ve kalkınma ajansları ile işbirliğinde bulunmak,
  • Lüzum görülen hallerde gerek bölge müdürlüğü, gerekse işletme müdürlüğü görev alanı içinde bulunan personelden münasip gördüklerini diğer bir işletmede ve işletmelerde bulunanları da bölge müdürlüğü merkezinde üç ayı geçmemek şartıyla geçici görevle çalıştırmak,
  • Her türlü inşaat ve tesisat işlerini kontrol etmek ettirmek ve her çeşit makinelerin ve motorlu taşıtların bakımlı ve randımanlı çalışmalarını temin etmek ve ettirmek,
  • Harcama yetkilisi olarak özel bütçeden bölge müdürlüğüne tahsis edilen ödeneklerin mevzuatına uygun etkin, verimli ve ekonomik kullanımını sağlamak,
  • ​​Özel bütçe harcama belgelerini harcama yetkilisi olarak onaylamak,
  • ​Bölge müdürlüğünün bütçe tekliflerinin Kalkınma Planı, Kırsal Kalkınma Planı, Bölge Planı, Genel Müdürlük Stratejik Planı ve Performans Programına uygun olarak yapılmasını sağlamak​,
  • Bölge müdürlüğünün özel bütçeye ait taşınır iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
  • Bölge müdürlüğünün birim faaliyet raporunun mevzuata uygun olarak hazırlanmasını sağlamak,​
  • Genel Müdürlüğün vereceği benzeri görevleri yapmak​.​​

Kuruluş Ve Genel Bilgiler

 > Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü; 1951 yılında "Eskişehir Orman Başmüdürlüğü" olarak kurulmuş olup; Orman Genel Müdürlüğünün 07.02.1951 tarihli olurları il e faaliyete geçmiştir.

 > Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü; Eskişehir İlinin tamamı ile  Afyonkarahisar İlinin bir kısmını (Dinar, Başmakçı, Evciler ve Dazkırı İlçeleri hariç) kapsamaktadır. Coğrafi bölge olarak; İç Anadolu Bölgesinin İç Ege Kuşağı ile Marmara İklim Kuşağına sınırdaş olduğu bir bölgede kalmaktadır.

 > Bölge Müdürlüğünün ormancılık faaliyetleri ise 6 adet Orman İşletme Müdürlüğü (Afyonkarahisar, Eskişehir, Çatacık, Mihalıççık, Seyitgazi ve Sandıklı), 1 adet Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi Müdürlüğü, 2 adet Orman Kadastro Başmühendisliği, 1 adet Başmühendislik (Eskişehir Etüt Proje Başmühendisliği), 2 adet Fidanlık Müdürlüğü  (Eskişehir ve Afyonkarahisar) ile Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 38 adet Orman İşletme Şefliği, 4 adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği, 4 adet Orman Fidanlık Şefliği, 2 adet Kadastro ve Mülkiyet Şefliği, 1 adet Elektronik Haberleşme ve Atölye Şefliği ve 1 adet Tamir-Bakım, Atölye Şefliği  ile yürütülmektedir. 

 > Mevcut Amenajman Planlarına göre; Bölge Müdürlüğü 2.589.908 hektar genel alana sahiptir. Genel alanın 637.836 hektarı orman (%24,6) kalan 1.952.072 hektarı (%75,4) orman dışı açıklık alandır. Ormanlık alanın 324.134 hektarı normal kapalı (%51), kalan 313.702 hektarı boşluklu kapalı orman (%49) niteliğindedir.

 > Ormanlarımızın asli ağaç türleri; ibreli türler (Kızılçam, Karaçam, Sarıçam, Ardıç ve Sedir) ile Meşe türlerinin oluşturduğu bozuk meşe ormanlarından oluşur. Toplam servet 26.387.329 m3' tür.

 > Ormanlık alan olarak her ne kadar miktar bakımından fazla değilse de; literatürlere geçen genetik olarak önemli Çatacık Ormanlarının bulunması, İç Anadolu step ekosistemi ile Marmara (Nemli Orman Ekosistemi) ve Ege ekosistemleri arasında geçiş zonunda yer alması kritik ve kırılgan geçiş ekosistemi oluşturmakta ve buralarda yapılacak ormancılık çalışmalarını çok önemli kılmaktadır. 

 > Ayrıca Bölge Müdürlüğümüz görev alanında 1950' li yıllarda Akşehir, Sultandağı ve Çay İlçelerinde görülen sel baskınlarını önlemek üzere yapılan erozyon kontrolü ve ağaçlandırma çalışmaları sonucunda görmeye değer plantasyonlar ve meşçereler olmuştur. Farklı iklim tiplerinin geçiş zonunda olması nedeniyle biyolojik çeşitlilik çok fazladır. Bölgemizde Yabani Fındık, Yabani Kiraz, Kestane, Porsuk, Kayın vb. odunsu türleri ile, bazı endemik otsu bitkiler de yayılış göstermektedir.

 

İşletme Müdürlüğü

Normal Kapalı (Ha.)

Normal Kapalı (%)

Boşluklu Kapalı (Ha.)

Boşluklu Kapalı (%)TOPLAM (Ha.)
Toplam= 324.134Toplam= 313.702Toplam= 637.836
Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü48.463%35,289.081%64,8137.544
Başkomutan Tarihi Milli Parkı3.129%39,44.803%60,67.932
Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü63.402%59,343.505%40,7106.907
Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü41.901%60,827.082%39,268.983
Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğü67.955%53,958.147%46,1126.102
Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğü35.604%43,346.638%56,782.242
Seyitgazi Orman İşletme Müdürlüğü63.680%58,944.446%41,1108.126