Genel Bilgiler

​​​​​​​İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünün Görevleri​​​

 • Bölgesi ile ilgili işleri mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün talimatlarına göre yönetmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak amacı ile bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek,​
 • İşletmeler tarafından hazırlanıp Bölge Müdürlüğüne gönderilen bütçeleri ve iş planlarını inceledikten sonra Konsolidesini yaparak Genel Müdürlüğe göndermek.,​
 • Amenajman (Orman idaresi), ağaçlandırma, silvikültür ve diğer plan, proje ve raporlar ile her türlü işlere ait keşif evrakını incelemek, yetkisi içinde olanları onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,​​
 • Üretim, taşıma ve satış işlerini düzenlemek, takip etmek ve ettirmek,​
 • Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman yolları ağının tespitini ve etüt proje yapılmasını sağlamak. Bakanlık Makamınca tespit edilecek usul ve esaslar dâhilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahaları ile ilgili bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işler ile aynı şekilde yetkisi dahilindeki yapım, bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,​
 • Genel Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde İşletme Müdürlükleri arasında Döner Sermaye Bütçe ödeneklerinde aktarmalar yapmak ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi vermek, ​ 
 • Hizmetleri ile ilgili olarak mülki idare amirleri, diğer bölge müdürlükleri, ilgili kurum ve kuruluşlar ve kalkınma ajansları ile işbirliğinde bulunmak,
 • Lüzum görülen hallerde gerek bölge müdürlüğü, gerekse işletme müdürlüğü görev alanı içinde bulunan personelden münasip gördüklerini diğer bir işletmede ve işletmelerde bulunanları da bölge müdürlüğü merkezinde üç ayı geçmemek şartıyla geçici görevle çalıştırmak,
 • Her türlü inşaat ve tesisat işlerini kontrol etmek ettirmek ve her çeşit makinelerin ve motorlu taşıtların bakımlı ve randımanlı çalışmalarını temin etmek ve ettirmek,
 • Harcama yetkilisi olarak özel bütçeden bölge müdürlüğüne tahsis edilen ödeneklerin mevzuatına uygun etkin, verimli ve ekonomik kullanımını sağlamak,
 • ​​Özel bütçe harcama belgelerini harcama yetkilisi olarak onaylamak,
 • ​Bölge müdürlüğünün bütçe tekliflerinin Kalkınma Planı, Kırsal Kalkınma Planı, Bölge Planı, Genel Müdürlük Stratejik Planı ve Performans Programına uygun olarak yapılmasını sağlamak​,
 • Bölge müdürlüğünün özel bütçeye ait taşınır iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Bölge müdürlüğünün birim faaliyet raporunun mevzuata uygun olarak hazırlanmasını sağlamak,​
 • Genel Müdürlüğün vereceği benzeri görevleri yapmak​.​​​


Kuruluş Ve Genel Bilgiler

 • İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul, Adapazarı, İzmit, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini kapsayacak şekilde 07.02.1951 tarihinde kurulmuştur.
 • 1963 yılından sonra bünyesinden, 7 Orman Bölge Şefliğine sahip Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ayrılmış bulunan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünün mezkur tarih itibariyle ormanlık sahası 707 502 hektardır. Bu sahanın % 2.1’i ibreli ağaç türü ve % 97.7 oranıyla büyük bir kısmı da yapraklı ağaç türleri ile kaplıdır. Yapraklı ağaç türleri, içerisinde meşe türleri % 83 gibi bir oranla başta gelmektedir. Bunu sırasıyla kayın, gürgen ve kestane meşcereleri takip eder. İbreli ağaç türleri, % 100 üne yakın bir kısmını saf ve karışık kızılçam meşcereleri teşkil etmektedir.

  09.01.1958 tarihinde Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü’nün kurulması ile Sakarya (Adapazarı, Akyazı, İzmit, Hendek, Geyve ve Karasu İlçeleri) ve İzmit İlleri, 21.08.1967 tarihinde de Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünün kurulması ile de Edirne ( Keşan, Meriç, İpsala, Enez ve Uzunköprü ilçeleri), 14.12.1983’de Yalova ilçesi Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlanmış ve Tekirdağ ( Merkez, Hayrabolu, Malkara, Şarköy ve Muratlı ilçeleri ) illeri İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nden ayrılmışlardır.

  28.11.1988 tarihinde de Edirne ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürlükleri’nin kurularak Edirne Orman İşletme Müdürlüğü’nün Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlanması ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğünün (Bahçeköy, Çerkezköy, Malkara, Saray, Şarköy, Tekirdağ,  Mürefte Şeflikleri) İstanbul Orman Bölge Müdürlük sınırları içerisinde kalması Bölge Müdürlük alanı değişime uğramış olup İstanbul (Yalova ilçesi hariç), Kırklareli ve Tekirdağ illerini kapsamıştır.                                                   

   07.08.2003 tarihinde Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü kapatılmış, bu İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Malkara, Tekirdağ (Merkez), Şarköy ve Mürefte Orman İşletme Şeflikleri Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Keşan İşletme Müdürlüğüne devir olmuş, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden Mülga Edirne Orman İşletme Müdürlüğü’nün Edirne ve Lalapaşa Orman İşletme Şeflikleri birleştirilerek Edirne Orman İşletme Şefliği adı ile Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlanmıştır.

  24.10.2011 tarih ve 28094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünün kapatılmasına müteakip Keşan Orman İşletme Müdürlüğü İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne bağlanmıştır. 16.11.2011 tarih ve 57 sayılı Bakanlık Oluru ile Keşan Orman İşletme Müdürlüğünü içinde yer alan Malkara, Şarköy, Tekirdağ Orman İşletme Şeflikleri ile Vize Orman İşletme Müdürlüğüne içinde yer alan Çerkezköy Orman İşletme Şefliği bir araya getirilerek Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü kurulmuştur. Yine aynı tarihli olur ile Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü içinde yer alan Edirne Orman İşletme Şefliği ile Keşan Orman İşletme Müdürlüğünde yer alan Uzunköprü Orman İşletme Şefliği bir araya getirilerek Edirne Orman İşletme Müdürlüğü kurulmuştur. Ayrılmalar sonucunda Keşan Orman İşletme Müdürlüğü’nün bünyesinde Enez, Keşan, Çınarlıdere ve Korudağı Orman İşletme bulunmaktadır.

  Orman Genel Müdürlüğünün 05.11.2015 tarih ve 9 nolu Olurları ile (12.10.2015 tarih ve 2015/8135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 04.11.2015 tarih ve 29522 sayılı Resmi Gazete) Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü kurulması ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Enez, Keşan, Çınarlıdere, Korudağı ve Çamlıca Orman İşletme Şefliklerinin Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlanmasıyla İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünün bugünkü sınırları meydana gelmiştir.

  Orman Genel Müdürlüğü’nün 25.07.2017 tarih ve 3 nolu Olurları ile İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü’ne bağlı Keşan Orman Fidanlık Şefliği, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Keşan Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlanmıştır.
 • Bölge Müdürlüğümüz idari kuruluşu 17.10.2011 tarih ve 49 nolu Bakanlık Oluruyla; (1) Bölge Müdürü, (3) Bölge Müdür Yardımcısı, (16) Şube Müdürlüğü, (11) İşletme Müdürlüğü, (2) Fidanlık Müdürlüğü, (6) Fidanlık Şefliği, (61) İşletme Şefliği, (4) Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği, (6) Kadastro ve Mülkiyet Şefliği, (1) Depo şefliği, (2) Eğitim Merkezi Şefliği, (4) Orman Amenajman Başmühendisliği, (1) Atatürk Arboretum şefliği, (1) Elektronik ve Haberleşme Atölye şefliği, (8) Orman Kadastro Başmühendisliği, (6) Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisliği, (1) Etüt Proje Başmühendisliği, (1) Odun Dışı Ürünler Başmühendisliği, olarak düzenlenmişti.

  Orman Genel Müdürlüğünün 27.07.2015 tarih ve 6 sayılı Olurları ile (10.07.2015 tarih 29412 sy. Resmi Gazete 2015/7747 sayılı karar) Başmühendislikler yeniden düzenlenmiştir. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünde (6)Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisliği, (2)Orman Amenajman Başmühendisliği (8)Orman Kadastro Başmühendisliği, (1)Etüt Proje Başmühendisliği olarak yeniden yapılandırılmıştır. Odun Dışı Ürünler Başmühendisliği kapatılmıştır.

  Orman Genel Müdürlüğünün 17.08.2015 tarih ve 7 sayılı Olurları ile Kanlıca ve İstanbul Orman İşletme Müdürlüklerinde (2) adet Emlak Şefliği kurulmuştur.

   Orman Genel Müdürlüğünün 05.11.2015 tarih ve 9 sayılı Olurları ile (12.10.2015 tarih ve  2015/8135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 04.11.2015 tarih ve 29522 sayılı Resmi Gazete) Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü kurulması ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğünün Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlanmasıyla İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünde (10) adet İşletme Müdürlüğü kalmıştır.

  Orman Genel Müdürlüğünün 12.01.2017 tarih ve 1 sayılı Olurları ile Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğünde (1) adet Kadastro Mülkiyet Şefliği kurulmuştur.

   Orman Genel Müdürlüğü’nün 25.07.2017 tarih ve 3 nolu Olurları ile İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü’ne bağlı Keşan Orman Fidanlık Şefliği, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Keşan Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlanmıştır.

  Orman Genel Müdürlüğü’nün 03.07.2018 tarih ve 3 sayılı Taşra Kuruluş Olurları ile Edirne Orman İşletme Müdürlüğünde (1) adet Kadastro ve Mülkiyet Şefliği, İstanbul ve Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğünde (2) adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği kurulmuştur.

  Orman Genel Müdürlüğü‘nün 13.06.2019 tarih ve 65278313-601/2 sayılı Olurları ile 29 adet yeni Orman İşletme Şefliği kurulmuştur.
 • MERKEZ KURULUŞUNDA:
  -          1 Bölge Müdürü,
  -          3 Bölge Müdür Yardımcısı,
  -          16 Şube Müdürü,
  -          8 Adet Orman Kadastro Başmühendislikleri,
  -          2 Adet Orman Amenajman Başmühendislikleri,
  -          1 Adet Etüt-Proje Başmühendisliği,

  Not: Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığına bağlı 6 Adet Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisliği ile Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Marmara Ormancılık ve Araştırma Müdürlüğü Bölge Müdürlüğümüz yerleşkesinde bulunmaktadır.

  TAŞRA KURULUŞUNDA İSE:
  -          10 Adet Orman İşletme Müdürlüğü,
  -            2 Adet Fidanlık Müdürlüğü
  -          86 Adet Orman İşletme Şefliği,
  -           8 Adet Kadastro Mülkiyet Şefliği,
  -           5 Adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği
  -           5 Adet Fidanlık Şefliği,
  -           1 Adet Arboretum Şefliği,
  -           2 Adet Eğitim Merkezi Şefliği
  -           2 Adet Emlak Şefliği
  -           1 Adet Elektronik Haberleşme ve Atölye Şefliği bulunmaktadır.​