Genel Bilgiler

​​​​​​​​Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün Görevleri​​​

  • Bölgesi ile ilgili işleri mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün talimatlarına göre yönetmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak amacı ile bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek,​
  • İşletmeler tarafından hazırlanıp Bölge Müdürlüğüne gönderilen bütçeleri ve iş planlarını inceledikten sonra Konsolidesini yaparak Genel Müdürlüğe göndermek.,​
  • Amenajman (Orman idaresi), ağaçlandırma, silvikültür ve diğer plan, proje ve raporlar ile her türlü işlere ait keşif evrakını incelemek, yetkisi içinde olanları onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,​​
  • Üretim, taşıma ve satış işlerini düzenlemek, takip etmek ve ettirmek,​
  • Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman yolları ağının tespitini ve etüt proje yapılmasını sağlamak. Bakanlık Makamınca tespit edilecek usul ve esaslar dâhilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahaları ile ilgili bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işler ile aynı şekilde yetkisi dahilindeki yapım, bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,​
  • Genel Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde İşletme Müdürlükleri arasında Döner Sermaye Bütçe ödeneklerinde aktarmalar yapmak ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi vermek, ​ 
  • Hizmetleri ile ilgili olarak mülki idare amirleri, diğer bölge müdürlükleri, ilgili kurum ve kuruluşlar ve kalkınma ajansları ile işbirliğinde bulunmak,
  • Lüzum görülen hallerde gerek bölge müdürlüğü, gerekse işletme müdürlüğü görev alanı içinde bulunan personelden münasip gördüklerini diğer bir işletmede ve işletmelerde bulunanları da bölge müdürlüğü merkezinde üç ayı geçmemek şartıyla geçici görevle çalıştırmak,
  • Her türlü inşaat ve tesisat işlerini kontrol etmek ettirmek ve her çeşit makinelerin ve motorlu taşıtların bakımlı ve randımanlı çalışmalarını temin etmek ve ettirmek,
  • Harcama yetkilisi olarak özel bütçeden bölge müdürlüğüne tahsis edilen ödeneklerin mevzuatına uygun etkin, verimli ve ekonomik kullanımını sağlamak,
  • ​​Özel bütçe harcama belgelerini harcama yetkilisi olarak onaylamak,
  • ​Bölge müdürlüğünün bütçe tekliflerinin Kalkınma Planı, Kırsal Kalkınma Planı, Bölge Planı, Genel Müdürlük Stratejik Planı ve Performans Programına uygun olarak yapılmasını sağlamak​,
  • Bölge müdürlüğünün özel bütçeye ait taşınır iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
  • Bölge müdürlüğünün birim faaliyet raporunun mevzuata uygun olarak hazırlanmasını sağlamak,​
  • Genel Müdürlüğün vereceği benzeri görevleri yapmak​.​​

Kuruluş ve Genel Bilgiler

 • Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü 11.09.1991 tarih ve 91/2225 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurularak, 27.09.1991 tarihinde faaliyetine başlamıştır.
 • Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, sadece Kütahya il ve ilçelerinin hududunu kapsamakta, Altıntaş, Domaniç, Emet, Gediz, Kütahya, Simav, Tavşanlı Orman İşletme Müdürlükleri ve bu Müdürlüklere bağlı 71 Orman İşletme Şefliği, 2 Orman Kadastro Mülkiyet Şefliği, 1 Ağaçlandırma Şefliği, 1 Fidanlık Şefliği, 1 Depo Şefliği ve 1 Elektronik Haberleşme Şefliği vasıtasıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
 • Bölge Müdürlüğümüz İç Ege Bölgesinde, 28 37' 38" – 30 18' 11" doğu boylamları, 39 00' 30" – 39 56' 24" kuzey enlemleri, arasında yer almaktadır. Bölge Müdürlüğümüzde Muratdağı, Türkmendağı, Gediz ve Simav Akdağları, Eğrigöz dağı belli başlı ormanlık sahalar olup, en yüksek yerleri Mahya tepe (2072 mt.), Darıtepe (1849 mt.), arapdede tepesi (1872 mt.) dir. En alçak yer ise Balıköy - Aliova civarı olup 350 mt. rakımlıdır. Belli başlı akarsular; Porsuk, Adranos, Emet, Gediz ve Simav çaylarıdır.
 • Kütahya İli İç Ege Bölgesinde yer almakta ve il hudutlarının büyük bir bölümünde yazları sıcak ve kurak, kışları yağışlı ve soğuk tipik kara iklimi hüküm sürmektedir. Simav ilçesinin batı bölümleri ile Tavşanlı ilçesinin Balıköy civarı ve Gediz ilçe merkezi ile Abide civarı daha batıda ve düşük rakımlı olmaları nedeniyle kara iklimine nazaran ılıman bir iklime sahiptir. Bu bölümlerde yazlar daha sıcak, kışlar daha ılık geçmektedir.
 • 966 rakımlı Kütahya, 860 rakımlı Tavşanlı ve 850 rakımlı Simav meteoroloji istasyonlarından alınan başlıca iklim değerleri aşağıya çıkarılmıştır.​