Genel Bilgiler

​​​​​Amasya Orman Bölge Müdürlüğünün Görevleri​​​

  • Bölgesi ile ilgili işleri mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün talimatlarına göre yönetmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak amacı ile bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek,​
  • İşletmeler tarafından hazırlanıp Bölge Müdürlüğüne gönderilen bütçeleri ve iş planlarını inceledikten sonra Konsolidesini yaparak Genel Müdürlüğe göndermek.,​
  • Amenajman (Orman idaresi), ağaçlandırma, silvikültür ve diğer plan, proje ve raporlar ile her türlü işlere ait keşif evrakını incelemek, yetkisi içinde olanları onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,​​
  • Üretim, taşıma ve satış işlerini düzenlemek, takip etmek ve ettirmek,​
  • Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman yolları ağının tespitini ve etüt proje yapılmasını sağlamak. Bakanlık Makamınca tespit edilecek usul ve esaslar dâhilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahaları ile ilgili bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işler ile aynı şekilde yetkisi dahilindeki yapım, bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,​
  • Genel Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde İşletme Müdürlükleri arasında Döner Sermaye Bütçe ödeneklerinde aktarmalar yapmak ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi vermek, ​ 
  • Hizmetleri ile ilgili olarak mülki idare amirleri, diğer bölge müdürlükleri, ilgili kurum ve kuruluşlar ve kalkınma ajansları ile işbirliğinde bulunmak,
  • Lüzum görülen hallerde gerek bölge müdürlüğü, gerekse işletme müdürlüğü görev alanı içinde bulunan personelden münasip gördüklerini diğer bir işletmede ve işletmelerde bulunanları da bölge müdürlüğü merkezinde üç ayı geçmemek şartıyla geçici görevle çalıştırmak,
  • Her türlü inşaat ve tesisat işlerini kontrol etmek ettirmek ve her çeşit makinelerin ve motorlu taşıtların bakımlı ve randımanlı çalışmalarını temin etmek ve ettirmek,
  • Harcama yetkilisi olarak özel bütçeden bölge müdürlüğüne tahsis edilen ödeneklerin mevzuatına uygun etkin, verimli ve ekonomik kullanımını sağlamak,
  • ​​Özel bütçe harcama belgelerini harcama yetkilisi olarak onaylamak,
  • ​Bölge müdürlüğünün bütçe tekliflerinin Kalkınma Planı, Kırsal Kalkınma Planı, Bölge Planı, Genel Müdürlük Stratejik Planı ve Performans Programına uygun olarak yapılmasını sağlamak​,
  • Bölge müdürlüğünün özel bütçeye ait taşınır iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
  • Bölge müdürlüğünün birim faaliyet raporunun mevzuata uygun olarak hazırlanmasını sağlamak,​
  • Genel Müdürlüğün vereceği benzeri görevleri yapmak​.​​

Kuruluş Ve Genel Bilgiler

 • ​Orta Karadeniz bölgesinde yer alan Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illerini kapsamaktadır. Ayrıca Sinop, Kastamonu ve Ordu illerinin de Mülki hudutlarının bir kısmı Bölge Müdürlüğü sınırlarında kalmaktadır. Doğusunda; Ordu, Sivas, Güneyinde; Yozgat, Kırıkkale, Batısında; Çankırı, Kastamonu, Sinop illeri ile komşudur. Doğusunda; Giresun Bölge Müdürlüğü, Güneyinde; Kayseri ve Ankara Bölge Müdürlüğü, Batısında; Kastamonu Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır.
 • Amasya Orman Bölge Müdürlüğü 07.02.1951 tarihinde Amasya İli Merkezinde kurulmuştur. Amasya, Çorum, Samsun, Tokat, İlleri mülki hudutlarını kapsayacak şekilde genel alanı yenilenen Amenajman plan verilerine göre; 3.787.194 hektar olup, bunun 1.554.031 (%40) hektarı ormanlık alan 2.233.163 (%60) hektarı açık alandır. Ormanlık alanın 905.946 hektarı verimli orman, 648.085 hektarı verimsiz ormandır. Ormanlar alanlarda 84.472.888 metreküp servet bulunmakta ve 2.454.588 metreküp artım sağlanmaktadır.
 • Bölge Müdürlüğümüz; 15 Şube Müdürlüğü, 14 Orman İşletme Müdürlüğü ve bu müdürlüklere bağlı 139  Orman İşletme Şefliği, 10 adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği, 7 Kadastro ve Mülkiyet Şefliği, 1 Elektronik Haberleşme ve Atölye Şefliği, 1 Orman Fidanlık Müdürlüğü ve bu Müdürlüğe bağlı 6 Orman Fidanlık Şefliği, 12 Orman Kadastro Başmühendisliği, 2 Etüt Proje Başmühendisliği ve bunlara bağlı teknik ve idari personelle faaliyetlerini yürütmektedir.