Genel Bilgiler

​​​​​Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünün Görevleri​​​

  • Bölgesi ile ilgili işleri mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün talimatlarına göre yönetmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak amacı ile bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek,​
  • İşletmeler tarafından hazırlanıp Bölge Müdürlüğüne gönderilen bütçeleri ve iş planlarını inceledikten sonra Konsolidesini yaparak Genel Müdürlüğe göndermek.,​
  • Amenajman (Orman idaresi), ağaçlandırma, silvikültür ve diğer plan, proje ve raporlar ile her türlü işlere ait keşif evrakını incelemek, yetkisi içinde olanları onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,​​
  • Üretim, taşıma ve satış işlerini düzenlemek, takip etmek ve ettirmek,​
  • Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman yolları ağının tespitini ve etüt proje yapılmasını sağlamak. Bakanlık Makamınca tespit edilecek usul ve esaslar dâhilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahaları ile ilgili bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işler ile aynı şekilde yetkisi dahilindeki yapım, bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,​
  • Genel Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde İşletme Müdürlükleri arasında Döner Sermaye Bütçe ödeneklerinde aktarmalar yapmak ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi vermek, ​ 
  • Hizmetleri ile ilgili olarak mülki idare amirleri, diğer bölge müdürlükleri, ilgili kurum ve kuruluşlar ve kalkınma ajansları ile işbirliğinde bulunmak,
  • Lüzum görülen hallerde gerek bölge müdürlüğü, gerekse işletme müdürlüğü görev alanı içinde bulunan personelden münasip gördüklerini diğer bir işletmede ve işletmelerde bulunanları da bölge müdürlüğü merkezinde üç ayı geçmemek şartıyla geçici görevle çalıştırmak,
  • Her türlü inşaat ve tesisat işlerini kontrol etmek ettirmek ve her çeşit makinelerin ve motorlu taşıtların bakımlı ve randımanlı çalışmalarını temin etmek ve ettirmek,
  • Harcama yetkilisi olarak özel bütçeden bölge müdürlüğüne tahsis edilen ödeneklerin mevzuatına uygun etkin, verimli ve ekonomik kullanımını sağlamak,
  • ​​Özel bütçe harcama belgelerini harcama yetkilisi olarak onaylamak,
  • ​Bölge müdürlüğünün bütçe tekliflerinin Kalkınma Planı, Kırsal Kalkınma Planı, Bölge Planı, Genel Müdürlük Stratejik Planı ve Performans Programına uygun olarak yapılmasını sağlamak​,
  • Bölge müdürlüğünün özel bütçeye ait taşınır iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
  • Bölge müdürlüğünün birim faaliyet raporunun mevzuata uygun olarak hazırlanmasını sağlamak,​
  • Genel Müdürlüğün vereceği benzeri görevleri yapmak​.​​

Kuruluş Ve Genel Bilgiler

 • Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğünün 26.08.1967 tarih 1153 sayılı emirleri ile daha önce Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Biga, Bayramiç, Çanakkale İşletme Müdürlükleri ile Ezine Fidanlık Müdürlüğünün, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Keşan İşletme Müdürlüğü ile yine aynı emir ile kurulan Yenice Orman İşletme Müdürlüğünün bir araya getirilmesi ile kurulmuştur.
 • Orman Genel Müdürlüğünün 7.5.1969 tarih ve 1339 sayılı emirleri ile açılan Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü ile 1982 yılında açılan Milli Park Müdürlüğü, 15 Mart 1989 tarihinde açılan Edirne Orman İşletme Müdürlüğü (07/08/2003 tarihinde Edirne Orman İşletmesi kapatılmıştır.), 7.2.1990 tarihinde de Çan Orman İşletme Müdürlüğü ve 10.06.1994 tarih ve 94/5787 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kalkım Orman İşletme Müdürlüğü kuruluşa katılmıştır.  
 • Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü 24 Ekim 2011 Tarih ve 28094 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2011/2223 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kapatılmış olup; Keşan Orman İşletme Müdürlüğü İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne; Çanakkale İlindeki Ayvacık, Bayramiç, Biga, Çan, Çanakkale, Kalkım, Yenice Orman İşletme Müdürlükleri Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlanmıştır.
 • Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü: 04 Kasım 2015 Tarih ve 29522 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan 12/10/2015 Tarihli 2015/8135 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kuruluş merkezi Çanakkale İli olmak üzere tekrar kurulmuştur.  
 • Bölge Müdürlüğüne bağlı 15 Şube Müdürlüğü, 1 Adet Etüt Proje Başmühendisliği, 1 Adet Fidanlık Müdürlüğü, 3 Adet Kadastro Başmühendisliği (88,105,145 Nolu) ile 9 adet Orman İşletme Müdürlüğü bulunmaktadır.(Anafartalar, Ayvacık, Bayramiç, Biga, Çan, Çanakkale, Kalkım, Yenice, Keşan) Bu İşletmelerde: 74 adet orman işletme şefliği, 5 adet Kadastro ve Mülkiyet Şefliği, 3 Adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği , 1 Adet Elektronik Haberleşme ve Atölye Şefliği, 2 Adet Fidanlık Şefliği (Ezine ve Keşan)  olmak üzere 85 Adet şeflik mevcuttur.