Genel Bilgiler

​​Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünün Görevleri​​​

  • Bölgesi ile ilgili işleri mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün talimatlarına göre yönetmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak amacı ile bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek,​
  • İşletmeler tarafından hazırlanıp Bölge Müdürlüğüne gönderilen bütçeleri ve iş planlarını inceledikten sonra Konsolidesini yaparak Genel Müdürlüğe göndermek.,​
  • Amenajman (Orman idaresi), ağaçlandırma, silvikültür ve diğer plan, proje ve raporlar ile her türlü işlere ait keşif evrakını incelemek, yetkisi içinde olanları onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,​​
  • Üretim, taşıma ve satış işlerini düzenlemek, takip etmek ve ettirmek,​
  • Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman yolları ağının tespitini ve etüt proje yapılmasını sağlamak. Bakanlık Makamınca tespit edilecek usul ve esaslar dâhilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahaları ile ilgili bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işler ile aynı şekilde yetkisi dahilindeki yapım, bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,​
  • Genel Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde İşletme Müdürlükleri arasında Döner Sermaye Bütçe ödeneklerinde aktarmalar yapmak ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi vermek, ​ 
  • Hizmetleri ile ilgili olarak mülki idare amirleri, diğer bölge müdürlükleri, ilgili kurum ve kuruluşlar ve kalkınma ajansları ile işbirliğinde bulunmak,
  • Lüzum görülen hallerde gerek bölge müdürlüğü, gerekse işletme müdürlüğü görev alanı içinde bulunan personelden münasip gördüklerini diğer bir işletmede ve işletmelerde bulunanları da bölge müdürlüğü merkezinde üç ayı geçmemek şartıyla geçici görevle çalıştırmak,
  • Her türlü inşaat ve tesisat işlerini kontrol etmek ettirmek ve her çeşit makinelerin ve motorlu taşıtların bakımlı ve randımanlı çalışmalarını temin etmek ve ettirmek,
  • Harcama yetkilisi olarak özel bütçeden bölge müdürlüğüne tahsis edilen ödeneklerin mevzuatına uygun etkin, verimli ve ekonomik kullanımını sağlamak,
  • ​​Özel bütçe harcama belgelerini harcama yetkilisi olarak onaylamak,
  • ​Bölge müdürlüğünün bütçe tekliflerinin Kalkınma Planı, Kırsal Kalkınma Planı, Bölge Planı, Genel Müdürlük Stratejik Planı ve Performans Programına uygun olarak yapılmasını sağlamak​,
  • Bölge müdürlüğünün özel bütçeye ait taşınır iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
  • Bölge müdürlüğünün birim faaliyet raporunun mevzuata uygun olarak hazırlanmasını sağlamak,​
  • Genel Müdürlüğün vereceği benzeri görevleri yapmak​.​​

Kuruluş Ve Genel Bilgiler

 • Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü 11.01.1951 gün ve 3/12329 Büyük Millet Meclisi kararıyla "Orman Genel Müdürlüğü  memurlarının görecekleri  işlere ait tüzüğün" değiştirilmesi üzerine Orman Genel Müdürlüğü’nün 09.02.1951 gün ve 3500-3/36 sayılı emirleriyle yurtta teşkil edilen 15 adet Başmüdürlük meyanında Merkezi Sarıkamış İlçesinde, Göle, Oltu, Sarıkamış İşletmeleriyle, Erzurum Orman Fidanlık Müdürlüğünü kapsayacak şekilde kurulmuş ve 11.04.1951 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir. 1954 yılında Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Merkezi Erzurum’a alınmıştır.
 • Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünün bulunduğu coğrafi alan engebeli bir yapıya sahip olup yer yer düz "yayla" adı verilen şekillere sahiptir. Rakım ortalama yerleşim merkezlerinde 1850'dir. Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır illerini kapsamaktadır.
 • Bölge Müdürlüğümüz Doğuda İran İslam Cumhuriyeti ile Ermenistan ve Gürcistan’a sınırdır.
 • Yurdumuzun Yaylası mevkiinde olan bu mıntıkada Ülkemizin en yüksek dağları (Ağrı 5165)  bulunmaktadır. Palandöken, Kargapazarı, Allahuekber, Aras dağ silsilelerinden kaynağını alan büyük nehirlerimizden Aras, Hazar gölüne, Murat ve Karasu Basra Körfezine, Çoruh ise Karadeniz’e dökülmektedir.
 • Doğu Anadolu’nun büyük bir kısmını kapsayan ve büyük dağ kitlelerini içine alan yöremiz iklim karakterleri bakımından diğer bölgelerden çok farklıdır. Çok sert bir iklime sahip oluşunun en önemli nedeni rakımın yüksek oluşu ve bu saha üzerinde kış aylarında teşekkül eden yüksek basınç  sahasıdır. Kışları uzun ve karlı, yaz mevsimi ise kısadır. Baharın geç gelmesi ve sonbaharda erken kar düşmesi kar örtüsünün uzun zaman yerde kalmasını sağlamaktadır.
 •  Bölge Müdürlüğümüzün genel alanı 6.643.056 Ha olup, genel alanı içerisinde 655.196 ha. ormanlık alana (%10) sahiptir. Ormanlık alanın 275.467 Ha’ı normal (%42), 379.729 Ha’ı boşluklu (%58) orman alanıdır.
 • Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 14 Şube Müdürlüğü, 10 Orman İşletme Müdürlüğü, 1 Orman Fidanlık Müdürlüğü, 6 Orman Kadastro Başmühendisliği, 2 Etüt Proje Başmühendisliği, 36 Orman İşletme Şefliği, 13 ATM Şefliği, 2 KDM Şefliği, 5 Orman Fidanlık Şefliği, 1 Eğitim Merkezi Şefliği, 1 Haberleşme ve Atölye Şefliği olmak üzere 91 adet birim bulunmaktadır.