Makina ve İkmal Şube Müdürlüğü

​​​Şubenin Görev Tanımları​

  • Üretim ve iş makineleri, hizmet vasıtaları ile yangın ve koruma araçlarının rasyonel bir şekilde çalışmalarını sağlamak, terkin işlemlerini yapmak, bakım, onarım işlemlerini yaptırmak,
  • Üretim ve diğer ormancılık faaliyetleri dikkate alınarak orman yolları şebeke planlarını yapmak/yaptırmak, revize etmek/ettirmek,
  • Üretim ve diğer ormancılık faaliyetleri dikkate alınarak orman yolları ağının tespitini ve orman yol şebeke planlarına göre orman yollarının etüd projesini yapmak, yapım, bakım ve onarımı ile ilgili programı hazırlamak ve gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • Bina ve tesislerin yapım, bakım, onarım ve benzeri işlerinin, taşınmaz malların envanter alım, satım, takas ve terkin işlerinin yürütülmesini sağlamak,
  • Makine-teçhizat ve ekipman ihtiyaçlarının yıllık yatırım bütçelerine teklifinin yapılması ve yılı içerisinde teminini sağlamak,
  • Yıllık yol, bina ve tesislere ait tekliflerin incelenerek Genel Müdürlüğe gerekçeleri ile birlikte sunulmasını temin etmek,
  • Makineler ile araçları kullanan şoför ve operatörlere gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak,
  • Orman Kanunu 17. Maddesi kapsamında yayla alanları ile ilgili işlemleri yürütmek.