Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü

​​​Şubenin Görev Tanımları​

 • Bölge Müdürlüğü adına yatırım programı tekliflerinin hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Bölge Müdürlüğü adına döner sermaye bütçesi ve özel bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Genel Müdürlükçe onaylanan bütçenin işletmeler itibariyle dağılımını yapmak, aynı      hesaplar arasındaki bütçe revizyon işlemlerini yapmak ve ilgili birimlere göndermek,
 • Stratejik plan, performans programı ve bölgesel projelerin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, raporlanması ve revizyonu için Genel Müdürlükçe istenecek çalışmaları yapmak,
 • Bölge müdürlüğünün çalışma programını hazırlamak,
 • Yatırım programı ve projelerin uygulanmasını takip etmek, gerçekleşme raporlarını hazırlamak ve zamanında Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak,
 • Amenajman planlama ile ilgili iş programı ve bütçe tekliflerini hazırlamak, uygulamayı takip etmek, denetlemek,
 • Amenajman planı yenileme çalışmalarını koordine etmek, ihtiyaç duyulan altlıkları temin etmek,
 • Planlama ile ilgili istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek, analiz etmek ve raporlamak,
 • Bölge müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili verileri toplamak, il koordinasyon toplantıları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bölge Müdürlüğünün birim faaliyet raporunu hazırlamak ve Genel Müdürlüğe göndermek,
 • Sürdürülebilir orman yönetimi kriter ve gösterge uygulamalarının yürütülmesini koordine etmek ve raporlamak. (Fonksiyonel planlama),
 • OBM ve Bağlı Birimlerinin Birim Kuruluş ve değişiklikleri ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek.