Genel Bilgiler

​​​​Isparta Orman Bölge Müdürlüğünün Görevleri​​​

  • Bölgesi ile ilgili işleri mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün talimatlarına göre yönetmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak amacı ile bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek,​
  • İşletmeler tarafından hazırlanıp Bölge Müdürlüğüne gönderilen bütçeleri ve iş planlarını inceledikten sonra Konsolidesini yaparak Genel Müdürlüğe göndermek.,​
  • Amenajman (Orman idaresi), ağaçlandırma, silvikültür ve diğer plan, proje ve raporlar ile her türlü işlere ait keşif evrakını incelemek, yetkisi içinde olanları onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,​​
  • Üretim, taşıma ve satış işlerini düzenlemek, takip etmek ve ettirmek,​
  • Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman yolları ağının tespitini ve etüt proje yapılmasını sağlamak. Bakanlık Makamınca tespit edilecek usul ve esaslar dâhilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahaları ile ilgili bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işler ile aynı şekilde yetkisi dahilindeki yapım, bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,​
  • Genel Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde İşletme Müdürlükleri arasında Döner Sermaye Bütçe ödeneklerinde aktarmalar yapmak ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi vermek, ​ 
  • Hizmetleri ile ilgili olarak mülki idare amirleri, diğer bölge müdürlükleri, ilgili kurum ve kuruluşlar ve kalkınma ajansları ile işbirliğinde bulunmak,
  • Lüzum görülen hallerde gerek bölge müdürlüğü, gerekse işletme müdürlüğü görev alanı içinde bulunan personelden münasip gördüklerini diğer bir işletmede ve işletmelerde bulunanları da bölge müdürlüğü merkezinde üç ayı geçmemek şartıyla geçici görevle çalıştırmak,
  • Her türlü inşaat ve tesisat işlerini kontrol etmek ettirmek ve her çeşit makinelerin ve motorlu taşıtların bakımlı ve randımanlı çalışmalarını temin etmek ve ettirmek,
  • Harcama yetkilisi olarak özel bütçeden bölge müdürlüğüne tahsis edilen ödeneklerin mevzuatına uygun etkin, verimli ve ekonomik kullanımını sağlamak,
  • ​​Özel bütçe harcama belgelerini harcama yetkilisi olarak onaylamak,
  • ​Bölge müdürlüğünün bütçe tekliflerinin Kalkınma Planı, Kırsal Kalkınma Planı, Bölge Planı, Genel Müdürlük Stratejik Planı ve Performans Programına uygun olarak yapılmasını sağlamak​,
  • Bölge müdürlüğünün özel bütçeye ait taşınır iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
  • Bölge müdürlüğünün birim faaliyet raporunun mevzuata uygun olarak hazırlanmasını sağlamak,​
  • Genel Müdürlüğün vereceği benzeri görevleri yapmak​.​​

Kuruluş Ve Genel Bilgiler

 • Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Tarım Bakanlığının 17.8.1966 tarihli olurları ile kurulmuş ve 1.1.1967 tarihinde fiilen çalışmaya başlamıştır.
 • Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Merkezinde 1 Bölge Müdürü, 3 Bölge Müdür Yardımcısı, Ana ve Yardımcı hizmet birimlerinden ibaret 14 Şube Müdürlüğü, 5 adet Kadastro Komisyonu Başkanlığı, 1 adet Etüd Proje Başmühendisliği, 1 adet Hukuk Danışmanlığı, Isparta, Eğirdir, Sütçüler, Burdur, Bucak, Gölhisar ve Dinar olmak üzere 7 adet Orman İşletme Müdürlüğü, 1 adet Orman Fidanlık Müdürlüğü, 49 adet Orman İşletme Şefliği, 6 adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği, 6 adet Kadastro Mülkiyet Şefliği, 2 adet Fidanlık Şefliği, 2 adet Depo Şefliği ile 1 adet Elektronik ve Haberleşme Şefliğinden oluşmaktadır. 
 • Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Isparta ve Burdur illerinin tamamı, Afyon ilinin; Dinar, Dazkırı, Başmakçı ve Evciler İlçelerine hizmet vermektedir.​