Genel Bilgiler

​​​​​​İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün Görevleri​​​

  • Bölgesi ile ilgili işleri mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün talimatlarına göre yönetmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak amacı ile bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek,​
  • Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra Genel Müdürlüğe teklifte bulunmak,​
  • Orman idaresi, ağaçlandırma, silvikültür ve diğer plan, proje ve raporlar ile her türlü işlere ait keşif evrakını incelemek, yetkisi içinde olanları onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,​​
  • Üretim, taşıma ve satış işlerini düzenlemek, takip etmek ve ettirmek,​
  • Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman yolları ağının tespitini ve etüt proje yapılmasını sağlamak. Bakanlık Makamınca tespit edilecek usul ve esaslar dâhilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahaları ile ilgili bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işler ile aynı şekilde küçük çaptaki yapım, bakım ve onarım işlerinin yapılmasını sağlamak,​
  • Genel Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde İşletme Müdürlükleri arasında Döner Sermaye Bütçe ödeneklerinde aktarmalar yapmak ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi vermek, ​
  • Hizmetleri ile ilgili olarak Mülki İdare Amirleri, diğer kuruluş ve bölgelerle işbirliğinde bulunmak,
  • Genel Müdürlüğün vereceği benzeri görevleri yapmak​.

Kuruluş Ve Genel Bilgiler

  • İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Genel Müdürlüğün 29.01.1951 tarihli olurları il​​​e faaliyete geçmiştir.​​​​
  • Bölge Müdürlüğümüz; 15​ Şube Müdürlüğü, 10 Orman İşletme Müdürlüğü ve bu Müdürlüklere bağlı 99 O​rman İşletme Şefliği, 10 adet Kadastro ve Mülkiyet Şefliği, 1 adet Ekosistem Hizmetleri Şefliği​, 9 adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği, 2 Orman Fidanlık Müdürlüğü ve bu Müdürlüklere bağlı 3 Orman Fidanlık Şefliği, 1 Etüt ve Proje Başmühendisliği, 3 adet Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisliği, 2 adet Orman Amenajman Başmühendisliği ve 13 adet Kadastro Komisyon Başkanlığı ile faaliyetlerini yürütmektedir​.