Genel Bilgiler

​​​​​​Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünün Görevleri​​​

  • Bölgesi ile ilgili işleri mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün talimatlarına göre yönetmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak amacı ile bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek,​
  • İşletmeler tarafından hazırlanıp Bölge Müdürlüğüne gönderilen bütçeleri ve iş planlarını inceledikten sonra Konsolidesini yaparak Genel Müdürlüğe göndermek.,​
  • Amenajman (Orman idaresi), ağaçlandırma, silvikültür ve diğer plan, proje ve raporlar ile her türlü işlere ait keşif evrakını incelemek, yetkisi içinde olanları onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,​​
  • Üretim, taşıma ve satış işlerini düzenlemek, takip etmek ve ettirmek,​
  • Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman yolları ağının tespitini ve etüt proje yapılmasını sağlamak. Bakanlık Makamınca tespit edilecek usul ve esaslar dâhilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahaları ile ilgili bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işler ile aynı şekilde yetkisi dahilindeki yapım, bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,​
  • Genel Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde İşletme Müdürlükleri arasında Döner Sermaye Bütçe ödeneklerinde aktarmalar yapmak ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi vermek, ​ 
  • Hizmetleri ile ilgili olarak mülki idare amirleri, diğer bölge müdürlükleri, ilgili kurum ve kuruluşlar ve kalkınma ajansları ile işbirliğinde bulunmak,
  • Lüzum görülen hallerde gerek bölge müdürlüğü, gerekse işletme müdürlüğü görev alanı içinde bulunan personelden münasip gördüklerini diğer bir işletmede ve işletmelerde bulunanları da bölge müdürlüğü merkezinde üç ayı geçmemek şartıyla geçici görevle çalıştırmak,
  • Her türlü inşaat ve tesisat işlerini kontrol etmek ettirmek ve her çeşit makinelerin ve motorlu taşıtların bakımlı ve randımanlı çalışmalarını temin etmek ve ettirmek,
  • Harcama yetkilisi olarak özel bütçeden bölge müdürlüğüne tahsis edilen ödeneklerin mevzuatına uygun etkin, verimli ve ekonomik kullanımını sağlamak,
  • ​​Özel bütçe harcama belgelerini harcama yetkilisi olarak onaylamak,
  • ​Bölge müdürlüğünün bütçe tekliflerinin Kalkınma Planı, Kırsal Kalkınma Planı, Bölge Planı, Genel Müdürlük Stratejik Planı ve Performans Programına uygun olarak yapılmasını sağlamak​,
  • Bölge müdürlüğünün özel bütçeye ait taşınır iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
  • Bölge müdürlüğünün birim faaliyet raporunun mevzuata uygun olarak hazırlanmasını sağlamak,​
  • Genel Müdürlüğün vereceği benzeri görevleri yapmak​.​​

Kuruluş Ve Genel Bilgiler

 • Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü'nün 07.02.1951 tarihli olurlarıyla Sinop ve Kastamonu illerini kapsayacak ve merkezi Kastamonu olacak şekilde kurulmuş olup 10.04.1951 tarihinde faaliyete geçmiştir.
 • Kuruluşunda; Araç, Ayancık, Boyabat, Cide, Daday, İnebolu, Kastamonu, Sinop ve Tosya olmak üzere 9 Orman İşletme Müdürlüğü bulunan Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, 11.04.1977 tarihinde Sinop Orman Bölge Müdürlüğünün kurulmasıyla il bazında çalışmaya başlanmış, Ayancık, Boyabat, Sinop ve Türkeli Müdürlükleri Sinop Orman Bölge Müdürlüğüne bağlanmıştır.
 • Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü 14 işletme müdürlüğü ile faaliyet gösterirken 01.08.1982 tarihinde Sinop Orman Bölge Müdürlüğü kapatılarak bünyesindeki işletme müdürlükleri Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlanmıştır. 07.02.1990 tarih ve 11 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Hanönü ve Karadere İşletme Müdürlükleri kurulmuştur. 16.01.1992 tarih ve 2643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Sinop Orman Bölge Müdürlüğünün kurulmasıyla Kastamonu ili mülki hudutları dahilinde hizmet vermeye başlamıştır.
 • 24.10.2011 tarih ve 28094 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2011/2223 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sinop Orman Bölge Müdürlüğü tekrar kapatılmış olup Sinop Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Ayancık, Boyabat, Durağan, Sinop ve Türkeli İşletme Müdürlükleri Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlanmıştır. Aynı kararname ile 2005 yılında kapatılan Hanönü İşletme Müdürlüğü yeniden açılmıştır. 2016/8988 sayılı ve 27/06/2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile de Sinop İşletme Müdürlüğü bölünerek Gerze Orman İşletme Müdürlüğü kurulmuş ve işletme müdürlüğü sayısı 22 olmuştur.
 • 28 Ekim 2021 tarih ve 31642 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 27 Ekim 2021 tarih ve 4640 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Kuruluş merkezi Sinop ili olmak üzere kurulan Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'nün 28.01.2022 tarihinde açılışı gerçekleşti.
 • Kastamonu Orman Fidanlık Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bölge fidanlığı olarak hizmet vermektedir. Kastamonu Orman Fidanlık Müdürlüğü kuruluş tarihi 03/06/2021 tarih ve 4071 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı, 04/06/2021 tarih ve 31501 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • 24.01.2024 tarih ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 340 maddesi gereğince Devrekâni Orman İşletme Müdürlüğü kurulmuştur.
 • 24.01.2024 Tarihi itibariyle Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü 17 Orman İşletme Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir. Bu işletme Müdürlükleri harf sırasıyla Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekâni,  Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Karadere,  Kastamonu, Küre, Pınarbaşı, Samatlar, Taşköprü ve Tosya Orman İşletme Müdürlükleridir.
 • Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde; 15 Şube Müdürlüğü, 17 Orman İşletme Müdürlüğü, 1 Adet Fidanlık Müdürlüğü, 1 adet Etüd Proje Başmühendisliği ve 5 adet Orman Kadastro Başmühendisliği, 3 Kadastro Mülkiyet Şefliği, 1 Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği, 3 Orman Fidanlık Şefliği, 9 Depo Şefliği, 1 adet Elektronik ve Haberleşme Atölye Şefliği ve 1 adet Tamir Bakım Atölye Şefliği bulunmaktadır.​​