Genel Bilgiler

​​​​​Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün Görevleri​​​

  • Bölgesi ile ilgili işleri mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün talimatlarına göre yönetmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak amacı ile bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek,​
  • İşletmeler tarafından hazırlanıp Bölge Müdürlüğüne gönderilen bütçeleri ve iş planlarını inceledikten sonra Konsolidesini yaparak Genel Müdürlüğe göndermek.,​
  • Amenajman (Orman idaresi), ağaçlandırma, silvikültür ve diğer plan, proje ve raporlar ile her türlü işlere ait keşif evrakını incelemek, yetkisi içinde olanları onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,​​
  • Üretim, taşıma ve satış işlerini düzenlemek, takip etmek ve ettirmek,​
  • Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman yolları ağının tespitini ve etüt proje yapılmasını sağlamak. Bakanlık Makamınca tespit edilecek usul ve esaslar dâhilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahaları ile ilgili bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işler ile aynı şekilde yetkisi dahilindeki yapım, bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,​
  • Genel Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde İşletme Müdürlükleri arasında Döner Sermaye Bütçe ödeneklerinde aktarmalar yapmak ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi vermek, ​ 
  • Hizmetleri ile ilgili olarak mülki idare amirleri, diğer bölge müdürlükleri, ilgili kurum ve kuruluşlar ve kalkınma ajansları ile işbirliğinde bulunmak,
  • Lüzum görülen hallerde gerek bölge müdürlüğü, gerekse işletme müdürlüğü görev alanı içinde bulunan personelden münasip gördüklerini diğer bir işletmede ve işletmelerde bulunanları da bölge müdürlüğü merkezinde üç ayı geçmemek şartıyla geçici görevle çalıştırmak,
  • Her türlü inşaat ve tesisat işlerini kontrol etmek ettirmek ve her çeşit makinelerin ve motorlu taşıtların bakımlı ve randımanlı çalışmalarını temin etmek ve ettirmek,
  • Harcama yetkilisi olarak özel bütçeden bölge müdürlüğüne tahsis edilen ödeneklerin mevzuatına uygun etkin, verimli ve ekonomik kullanımını sağlamak,
  • ​​Özel bütçe harcama belgelerini harcama yetkilisi olarak onaylamak,
  • ​Bölge müdürlüğünün bütçe tekliflerinin Kalkınma Planı, Kırsal Kalkınma Planı, Bölge Planı, Genel Müdürlük Stratejik Planı ve Performans Programına uygun olarak yapılmasını sağlamak​,
  • Bölge müdürlüğünün özel bütçeye ait taşınır iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
  • Bölge müdürlüğünün birim faaliyet raporunun mevzuata uygun olarak hazırlanmasını sağlamak,​
  • Genel Müdürlüğün vereceği benzeri görevleri yapmak​.​​

Kuruluş Ve Genel Bilgiler

 • Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren ve tüzel kişiliğe haiz kamu kuruluşu olan Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki 30 Bölge Müdürlüğünden biridir. Orman Bölge Müdürlüğümüzün görev alanı Mersin İlinin tamamını kapsamaktadır. Cumhuriyetimizin kuruluşunu takiben 8 Nisan 1924 tarihinde Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 8 adet Orman Bölge Müdürlüğü ile doğrudan Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 5 adet İşletme Müdürlüğü kurulmuş olup, bunlardan birisi de Mersin Orman İşletme Müdürlüğüdür. 1937 yılında yapılan yasa değişikliği ile Mersin Çevirge Müdürlüğü adını almıştır. 1945 yılında yapılan yasa düzenlemesi sonucu Mersin Orman İşletme Müdürlüğü adını almıştır. 1950 yılında kurulan Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlanmıştır. 24.11.1952 tarihinde Adana Orman Bölge Müdürlüğü lağvedilmiş ve kuruluş merkezi Mersin'e nakledilerek Mersin Orman Başmüdürlüğü kurulmuştur. En son 3234 Sayılı O.G.M. Teşkilat Yasası gereği Mersin Orman Bölge Müdürlüğü adını almıştır. Halen faaliyetine Mersin Orman Bölge Müdürlüğü adı altında devam etmektedir.