Genel Bilgiler

​Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünün Görevleri​​​

  • Bölgesi ile ilgili işleri mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün talimatlarına göre yönetmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak amacı ile bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek,​
  • İşletmeler tarafından hazırlanıp Bölge Müdürlüğüne gönderilen bütçeleri ve iş planlarını inceledikten sonra Konsolidesini yaparak Genel Müdürlüğe göndermek.,​
  • Amenajman (Orman idaresi), ağaçlandırma, silvikültür ve diğer plan, proje ve raporlar ile her türlü işlere ait keşif evrakını incelemek, yetkisi içinde olanları onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,​​
  • Üretim, taşıma ve satış işlerini düzenlemek, takip etmek ve ettirmek,​
  • Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman yolları ağının tespitini ve etüt proje yapılmasını sağlamak. Bakanlık Makamınca tespit edilecek usul ve esaslar dâhilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahaları ile ilgili bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işler ile aynı şekilde yetkisi dahilindeki yapım, bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,​
  • Genel Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde İşletme Müdürlükleri arasında Döner Sermaye Bütçe ödeneklerinde aktarmalar yapmak ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi vermek, ​ 
  • Hizmetleri ile ilgili olarak mülki idare amirleri, diğer bölge müdürlükleri, ilgili kurum ve kuruluşlar ve kalkınma ajansları ile işbirliğinde bulunmak,
  • Lüzum görülen hallerde gerek bölge müdürlüğü, gerekse işletme müdürlüğü görev alanı içinde bulunan personelden münasip gördüklerini diğer bir işletmede ve işletmelerde bulunanları da bölge müdürlüğü merkezinde üç ayı geçmemek şartıyla geçici görevle çalıştırmak,
  • Her türlü inşaat ve tesisat işlerini kontrol etmek ettirmek ve her çeşit makinelerin ve motorlu taşıtların bakımlı ve randımanlı çalışmalarını temin etmek ve ettirmek,
  • Harcama yetkilisi olarak özel bütçeden bölge müdürlüğüne tahsis edilen ödeneklerin mevzuatına uygun etkin, verimli ve ekonomik kullanımını sağlamak,
  • ​​Özel bütçe harcama belgelerini harcama yetkilisi olarak onaylamak,
  • ​Bölge müdürlüğünün bütçe tekliflerinin Kalkınma Planı, Kırsal Kalkınma Planı, Bölge Planı, Genel Müdürlük Stratejik Planı ve Performans Programına uygun olarak yapılmasını sağlamak​,
  • Bölge müdürlüğünün özel bütçeye ait taşınır iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
  • Bölge müdürlüğünün birim faaliyet raporunun mevzuata uygun olarak hazırlanmasını sağlamak,​
  • Genel Müdürlüğün vereceği benzeri görevleri yapmak​.​​

Kuruluş Ve Genel Bilgiler

 • Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü; Marmara Bölgesinin doğusunda  40 derece, 17 dakika ve 41 derece 12 dakika kuzey enlem ile 29 derece 57 dakika ve 31 derece 22 dakika doğu boylamları arasında kalmaktadır. Doğusunda Düzce, batısında İstanbul, güneyinde Bolu ve Bursa Bölge Müdürlükleri bulunmakta olup, kuzeyde Karadeniz’e açılmaktadır.  
 • Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü 1959 tarihinde kurulmuştur. SAKARYA ve KOCAELİ illerinin tamamını kapsamaktadır
 • Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünün en yüksek yerleri Keremali dağları üzerinde Dikmen Tepesi 1720m, Keltepe 1606m, Geyikalan Tepe 1452m, Erikli Tepe 1500m, ve Çicektepe 1547m dir. 
 • Önemli akarsuları Sakarya Nehri, Mudurnu Çayı, Dinsiz Çayıdır. Sapanca Gölü, Poyrazlar Gölü ve Akgöl önemli göller arasındadır.  
 • Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünün iklimi Doğu Marmara Bölgesine has Karadeniz bölgesinin ılıman ve yağışlı iklimi ile Doğu Marmara Bölgesinin yazları sıcak ve kurak geçen iklimi arasında bir geçiş iklimidir. Yazları sıcak ve kurak, kışları kısmen soğuk ve az yağışlıdır. Yıllık ortalama yağış 864 mm.dir.
 • Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ormanlık sahasının asli orman ağaç türleri olarak yapraklılardan Kayın, Meşe, Gürgen Dişbudak, Kestane Ihlamur, Kavak v.s, ibrelilerden Göknar, Karaçam Kızılçam, Sahilçamı v.s, bunların yanında Taflan, Defne, Kızılcık, Üvez, Şimşir, Orman Gülü, Yabani Fındık, Mürver ve Karayemiş gibi ağaççıklar da bulunmaktadır. Orman altı florası olarak çok çeşitli otsu bitkiler mevcuttur. Ormanların biyolojik çeşitliliği fazladır. Ormanlarda fauna olarak çeşitli av hayvanları mevcuttur.​