Genel Bilgiler

​​​​​​​​​​​​​​​​Sinop Orman Bölge Müdürlüğünün Görevleri​​​

  • Bölgesi ile ilgili işleri mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün talimatlarına göre yönetmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak amacı ile bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek,​
  • İşletmeler tarafından hazırlanıp Bölge Müdürlüğüne gönderilen bütçeleri ve iş planlarını inceledikten sonra Konsolidesini yaparak Genel Müdürlüğe göndermek.,​
  • Amenajman (Orman idaresi), ağaçlandırma, silvikültür ve diğer plan, proje ve raporlar ile her türlü işlere ait keşif evrakını incelemek, yetkisi içinde olanları onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,​​
  • Üretim, taşıma ve satış işlerini düzenlemek, takip etmek ve ettirmek,​
  • Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman yolları ağının tespitini ve etüt proje yapılmasını sağlamak. Bakanlık Makamınca tespit edilecek usul ve esaslar dâhilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahaları ile ilgili bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işler ile aynı şekilde yetkisi dahilindeki yapım, bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,​
  • Genel Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde İşletme Müdürlükleri arasında Döner Sermaye Bütçe ödeneklerinde aktarmalar yapmak ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi vermek, ​ 
  • Hizmetleri ile ilgili olarak mülki idare amirleri, diğer bölge müdürlükleri, ilgili kurum ve kuruluşlar ve kalkınma ajansları ile işbirliğinde bulunmak,
  • Lüzum görülen hallerde gerek bölge müdürlüğü, gerekse işletme müdürlüğü görev alanı içinde bulunan personelden münasip gördüklerini diğer bir işletmede ve işletmelerde bulunanları da bölge müdürlüğü merkezinde üç ayı geçmemek şartıyla geçici görevle çalıştırmak,
  • Her türlü inşaat ve tesisat işlerini kontrol etmek ettirmek ve her çeşit makinelerin ve motorlu taşıtların bakımlı ve randımanlı çalışmalarını temin etmek ve ettirmek,
  • Harcama yetkilisi olarak özel bütçeden bölge müdürlüğüne tahsis edilen ödeneklerin mevzuatına uygun etkin, verimli ve ekonomik kullanımını sağlamak,
  • ​​Özel bütçe harcama belgelerini harcama yetkilisi olarak onaylamak,
  • ​Bölge müdürlüğünün bütçe tekliflerinin Kalkınma Planı, Kırsal Kalkınma Planı, Bölge Planı, Genel Müdürlük Stratejik Planı ve Performans Programına uygun olarak yapılmasını sağlamak​,
  • Bölge müdürlüğünün özel bütçeye ait taşınır iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
  • Bölge müdürlüğünün birim faaliyet raporunun mevzuata uygun olarak hazırlanmasını sağlamak,​
  • Genel Müdürlüğün vereceği benzeri görevleri yapmak​.​​

Kuruluş Ve Genel Bilgiler

 • 1939 yılında merkezi Sinop olmak üzere; bünyesinde, Ahmetyeri, Bektaşağa, Dıranas, Erfelek, İnceburun, Ozandağı, Sinop ve Soğuksu olmak üzere 8 Orman İşletme Şefliği ile 1 adet Fidanlık Şefliği (Bektaşağa Şefliği), 1 adet Kadastro Mülkiyet Şefliği ve 1 adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği barındıran Sinop Orman İşletme Müdürlüğü olarak faaliyete geçen Sinop Orman Bölge Müdürlüğü; 10.04.1951 tarihinde açılan Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesine dahil olmuştur.
 • 11.04.1977 yılında Sinop Orman Bölge Müdürlüğü kurularak, Sinop Vilayeti dahilinde kalan Ayancık, Boyabat, Sinop ve Türkeli Müdürlükleri Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünden ayrılmıştır.​​
 • 01.08.1982 tarihinde Sinop Orman Bölge Müdürlüğü kapatılmış ve bünyesindeki Orman İşletme Müdürlükleri Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlanmıştır.
 • 11.09.1991 tarih ve 91/2225 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Bakanlık Makamının 23.09.1991 tarih ve 55 Sayılı Olurlarıyla Durağan Orman İşletme Müdürlüğü açılmıştır.
 • 16.01.1992 tarih ve 2643 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sinop Orman Bölge Müdürlüğü yeniden kurulmuş ve Sinop İli mülki hudutları içerisinde faaliyetini sürdürmekte olan Ayancık, Boyabat, Sinop, Türkeli ve Durağan Orman İşletme Müdürlükleri Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünden ayrılarak tekrar Sinop Orman Bölge Müdürlüğüne bağlanmıştır.​
 • 27.06.2016 tarih ve 2016/8988 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Bakanlık Makamının 10.08.2016 tarih ve 10 Sayılı Olurlarıyla Gerze Orman İşletme Müdürlüğü açılmıştır.
 • Sinop Orman Bölge Müdürlüğü 28 Ekim 2021 tarih ve 31642 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan​, 27 Ekim 2021 tarih ve 4640 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, kuruluş merkezi Sinop İli olmak üzere Ayancık, Boyabat, Durağan, Gerze, Sinop ve Türkeli Orman İşletme Müdürlükleri​ ile Orman Bölge Müdürlüğüne dönüştürülmüş ve 28 Ocak 2022 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.​
 • Bölge Müdürlüğümüzde 14 adet Şube Müdürlüğü, 4 adet Başmühendislik, 6 adet Orman İşletme Müdürlüğü, 55 adet Orman İşletme Şefliği, 4 adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği, 1 adet Fidanlık Şefliği, 2 adet Depo Şefliği, 2 adet Kadastro ve Mülkiyet Şefliği ve 1 adet Elektronik Haberleşme ve Atölye Şefliği bulunmaktadır.