Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

​​ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ​​

 • ​Ormanların geliştirilmesini, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif  zararlılara karşı korunmasını ve gerekli kontrolleri sağlamak,
 • Ormanları, devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare etmek ve işletmek, aslı ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak, bu ürünleri yurt içinde ve dışında pazarlamak, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri temin ve tedarik etmek,
 • Ormanları imar ve ıslah etmek, silvikültürel bakımını ve gençleştirilmesini sağlamak,
 • Orman kadastrosu ve mülkiyetiyle ilgili işlerle, ormanlardaki izin, intifa ve irtifak işlemlerini özel mevzuatına göre yürütmek,
 • Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği konularda Döner Sermaye işletmeleri kurmak,​
 • Hizmetin gerektirdiği her türlü hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yaptırmak, eğitim ve sosyal tesisleri kurmak, işletmek ve ayrıca ara ve alt kademe meslek elemanı yetiştirmek üzere okullar açmak,
 • Hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, envanter, basım, yayım ve tanıtma işleri ile projeleri yapmak, yaptırmak ve tasvip edilenleri uygulamak,
 • Ormana ilişkin hizmetlerin daha süratli ve verimli yürütülebilmesi için her türlü malzeme, arsa, arazi, bina, tesis, tesisat satın almak veya kiralamak; hizmetleriyle. ilgili bina ve tesisleri ve bunların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak,
 • Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği makineler ile hizmet vasıtalarını, bunların ekipmanlarını ve yedek parçalarını sağlamak, bakım ve revizyonlarını yapmak, yaptırmak,
 • Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman ve orman yolları ağını tespit etmek ve etüd proje çalışmalarını yapmak; Bakanlık Makamınca tespit edilecek usul ve esaslar dahilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahalarıyla ilgili ve bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işleri yaptırmak, aynı şekilde küçük çaptaki yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak ve yaptırmak,
 • İlgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.​​​​

MİSYON​UMU​Z​​​

Orman ve orman kaynaklarını korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde sürdürülebilir ve topluma çok yönlü faydalar sağlayacak şekilde yönetmek. 

VİZYONUMUZ​​​​

Sürdürülebilir orman yönetimi uygulamalarında öncü kurum olmak.    

KALİTE POLİTİKAMIZ​​​​

Sürdürülebilir orman yönetimi çerçevesinde, ormanlarımızı korumak, geliştirmek, çalışan ve müşteri memnuniyetinin devamlılığını sağlamaktır.​