Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

İç Denetim Birimi Başkanlığı

​​

Ahmet AŞIK

İç Denetim Birimi Başkanı

​ 0 312 296 40 80

​​0 312 296 39 52​

Dairenin Görev Tanımları

  • Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
  • Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
  • Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
  • İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
  • Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.
  • Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek.
  • Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.
  • Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.
  • Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.
  • Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek​.