Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürlüğü​

​​​​Şubenin Görev Tanımları​

 • Bozuk, gerektiğinde verimli orman alanlarında ve ağaçlandırma amacıyla tahsis edilen yerlerde ağaçlandırmalar yapmak veya yaptırmak.
 • Yıllık Ağaçlandırma Program ve Ödenek Dağılım Çizelgelerini hazırlayarak Bölge Müdürü ve ilgili Daire Başkanlığının onayına müteakip uygulanmak üzere illere göndermek, ağaçlandırma çalışmalarının proje esaslarına uygunluğunu sağlamak; dikim, bakım ve korumaların zamanında, tekniğine uygun ve etkin bir şekilde yapılıp yapılmadığını denetlemek, devamlılığını sağlamak,
 • Diğer kuruluşlarla birlikte düzenlenecek protokole bağlı ağaçlandırmalar yapmak, yaptırmak ve çalışmaların vatandaşlarca da desteklenmesini sağlamak, bu çalışmaların kayıtlarını tutmak, gerçek ve tüzel kişiler adına tesis olunacak "Hatıra Ormanları'na ait iş ve işlemleri yürütmek, Özel Ağaçlandırmalara ait izin olurlarını vermek, (Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı vs.)
 • Su havzalarında erozyonu önlemek, sel, çığ ve taşkınları kontrol altına almak, toprak, su ve bitki dengesini korumak amacıyla, ilgili birimlerle işbirliği halinde ve katılımcı anlayışla çerçevesinde hazırlanan entegre havza ıslahı ana planının gerektirdiği iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 • Entegre havza ıslahı projelerini uygulamaya koymak ve planda yer alan yatırımları izlemek, değerlendirmek, proje bilgilerini ilgili birimlere raporlamak ve gerektiğinde yapılmasını sağlamak,
 • Ormanlık veya orman rejimine alınacak erozyona maruz sahalarda; toprak aşınma ve taşınmalarının durdurulması, sellerin ve taşkınların kontrol altına alınması, heyelan ve çığların önlenmesi amacıyla dere, çay ve ırmakların su toplama havzalarında erozyon kontrolü çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 • Çölleşme ile mücadele çalışmalarını yürütmek,
 • Orman içi, orman kenarı ve orman üst sınırı meralarda ıslah çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 • Dağlık alanlarda toprağın korunmasına, su kaynaklarının geliştirilmesine, orman ekosisteminin tesisine ve geliştirilmesine yönelik olarak erozyonla mücadele etmek ve gerekli çalışmaları yapmak,
 • Bozulan tabii dengeyi yeniden tesis etmek amacıyla yeşil kuşak projeleri uygulamak,
 • Bölge Müdürü adına İşletmelerin Silvikültürel faaliyetlerini denetlemek ve Bölge Müdürüne bilgi vermek,
 • Genel Müdürlük ile Bölge Müdürlüğü arasındaki Şubesi ile ilgili yazışmaları takip etmek, gerekli cevapları vermek,
 • Programları tanzim ve tevzii etmek,
 • Silvikültür çalışmaları ile ilgili gerekçe raporlarını, keşif özetlerini ve projeleri tanzim ettirmek. İnceleyip onay için Genel Müdürlüğe göndermek.
 • Bölge Müdürünün vereceği​ benzeri görevleri yapmak.