Genel Bilgiler

​​Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünün Görevleri​​​

  • Bölgesi ile ilgili işleri mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün talimatlarına göre yönetmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak amacı ile bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek,​
  • İşletmeler tarafından hazırlanıp Bölge Müdürlüğüne gönderilen bütçeleri ve iş planlarını inceledikten sonra Konsolidesini yaparak Genel Müdürlüğe göndermek.,​
  • Amenajman (Orman idaresi), ağaçlandırma, silvikültür ve diğer plan, proje ve raporlar ile her türlü işlere ait keşif evrakını incelemek, yetkisi içinde olanları onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,​​
  • Üretim, taşıma ve satış işlerini düzenlemek, takip etmek ve ettirmek,​
  • Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman yolları ağının tespitini ve etüt proje yapılmasını sağlamak. Bakanlık Makamınca tespit edilecek usul ve esaslar dâhilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahaları ile ilgili bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işler ile aynı şekilde yetkisi dahilindeki yapım, bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,​
  • Genel Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde İşletme Müdürlükleri arasında Döner Sermaye Bütçe ödeneklerinde aktarmalar yapmak ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi vermek, ​ 
  • Hizmetleri ile ilgili olarak mülki idare amirleri, diğer bölge müdürlükleri, ilgili kurum ve kuruluşlar ve kalkınma ajansları ile işbirliğinde bulunmak,
  • Lüzum görülen hallerde gerek bölge müdürlüğü, gerekse işletme müdürlüğü görev alanı içinde bulunan personelden münasip gördüklerini diğer bir işletmede ve işletmelerde bulunanları da bölge müdürlüğü merkezinde üç ayı geçmemek şartıyla geçici görevle çalıştırmak,
  • Her türlü inşaat ve tesisat işlerini kontrol etmek ettirmek ve her çeşit makinelerin ve motorlu taşıtların bakımlı ve randımanlı çalışmalarını temin etmek ve ettirmek,
  • Harcama yetkilisi olarak özel bütçeden bölge müdürlüğüne tahsis edilen ödeneklerin mevzuatına uygun etkin, verimli ve ekonomik kullanımını sağlamak,
  • ​​Özel bütçe harcama belgelerini harcama yetkilisi olarak onaylamak,
  • ​Bölge müdürlüğünün bütçe tekliflerinin Kalkınma Planı, Kırsal Kalkınma Planı, Bölge Planı, Genel Müdürlük Stratejik Planı ve Performans Programına uygun olarak yapılmasını sağlamak​,
  • Bölge müdürlüğünün özel bütçeye ait taşınır iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
  • Bölge müdürlüğünün birim faaliyet raporunun mevzuata uygun olarak hazırlanmasını sağlamak,​
  • Genel Müdürlüğün vereceği benzeri görevleri yapmak​.​​

Kuruluş Ve Genel Bilgiler

 • Bölge Müdürlüğümüzün, Cumhuriyet döneminde 1924 yılı Bütçe Kanunu çerçevesinde temeli atılan ormancılık örgütlenmesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı yapılanmasında 8 Başmüdürlükten biri olan Bolu Başmüdürlüğüne bağlı Zonguldak Orman Müdürlüğü olarak ilk nüveleri atıldı. Zonguldak Orman Müdürlüğü 1937 yılında “Orman Çevirge Müdürlüğü”, 1944 yılında “Orman Revir Amirliği” olarak isimlendirilirken 1967 yılına gelindiğinde Orman Genel Müdürlüğünün 21.08.1967 tarihli oluru ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nden ayrılarak, 28.10.1967 tarihinde Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü olarak faaliyetlerine başlamıştır.
 • Günümüzde de Bölge Müdürlüğü sınırları dâhilinde Bartın, Devrek, Dirgine, Eflani, Eskipazar, Karabük, Kdz. Ereğli, Ovacık, Safranbolu, Ulus, Yenice, Zonguldak olmak üzere 12 adet Orman İşletme Müdürlüğü ile 1 adet Orman Fidanlık Müdürlüğü ve Yaylacık Araştırma Mühendisliği bulunmaktadır. Yenice ve Karabük Orman İşletme Müdürlükleri Uluslararası FSC (Forest Stewardship Council-Orman Yönetim Konseyi) belgesine sahip işletmeleridir.
 • Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünün ormanlarının %100’ü koru vasıftadır, baltalık orman bulunmamaktadır. Koru ormanların %70’i yapraklı, %30’u ibreli ve ibreli+yapraklı ağaçlardan oluşmaktadır. Ormanlarda hâkim ağaç türü başta kayın olmak üzere sırasıyla göknar, meşe, karaçam, gürgen, sarıçam, kestane, kızılçam, titrek kavak, çınar, kayacık, ıhlamur, sahil çamı, karaağaç vs. gibi birçok ağaç ve ağaççık türleridir.​​​​
 • Bölge Müdürlüğümüz; 14 Şube Müdürlüğü, 12 Orman İşletme Müdürlüğü ve bu Müdürlüklere bağlı 98 Orman İşletme Şefliği, 1 adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği, 1 Orman Fidanlık Müdürlüğü ve bu Müdürlüğe bağlı 1 Adet Orman Fidanlık Şefliği, 4 Kadastro ve Mülkiyet Şefliği, 5 adet Orman Kadastro Komisyon Başmühendisliği, 2 adet Depo Şefliği, 1 adet Elektronik Haberleşme ve Atölye Şefliği  ile faaliyetlerini sürdürmektedir.