Genel Bilgiler

​​​​​​​Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün Görevleri​​​

  • Ormancılık sorunlarına çözüm üretmek, ormancılık uygulamalarına yönelik yeni bilgi, yöntem ve teknolojiler kazandırmak amacıyla araştırmalar yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak ve uygulanmasını izlemek,
  • Genel Müdürlük birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilen konularda analiz, test ve teşhis, inceleme ve etüt çalışmaları yapmak, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,
  • Ormancılık çalışmalarında, odun ve odun dışı orman ürünlerinin ibre, yaprak, kabuk, dal, kozalak, gövde, tohum, meyve ve toprak altı organlarından tıp, kozmetik ve diğer alanlarda kullanılan mamül ya da yarı mamül olarak elde edilen maddelerin tescil ve patent çalışmalarında bulunmak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay, ortak proje, eğitim, staj ve benzeri etkinliklerde bulunmak,
  • Araştırma ormanlarını kuruluş amaçlarına göre planlamak, yönetmek, işletmek ve bu konuda ilgili birimlerle işbirliğini sağlamak,
  • Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli personelin eğitimlerini bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak,
  • Araştırma master planı çerçevesinde Bakanlığın ve Genel müdürlüğün ormancılık çalışmalarını yapmak ve katkı sağlamak,
  • Genel Müdür tarafından verilen görevleri yapmak.

Kuruluş ve Genel Bilgiler

 • ​Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü’nün teklifi ve Ziraat Vekâlet’inin 13.03.1956 gün ve 7892/1 sayılı olurları ile Antalya’da Enstitü ’ye bağlı; “Güney Ormancılık Araştırma İstasyonu’nun kuruluşu onaylanmış, 12 Nisan 1958 tarihinde,  M. Lütfi BÜYÜKYILDIRIM’ın kurucu müdür  olarak atanmasıyla kuruluş  fiilen tamamlanmıştır. Araştırma Enstitüsü tarafından 1957 yılında kurulan Bük Araştırma Ormanı, 1959 yılında Güney Anadolu Ormancılık Araştırma İstasyonu’na bağlanmıştır. “Elmalı-Sedir Araştırma Ormanı” ise 1962 yılında kurulmuştur.
 • 1983 yılında kuruluşun adı tekrar değiştirilerek “Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü” olmuştur. 1992 yılına kadar Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan kurum bu tarihten sonra aynı adla doğrudan Bakanlığa bağlı olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın taşra kuruluşu olarak hizmet veren “Antalya Toprak Laboratuvar Müdürlüğü” 2004 yılında yapılan yasal düzenlemeyle, araştırma müdürlüğümüz kapsamında yer alan 'Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Bölüm Başmühendisliği ‘ne bağlanmıştır. 2011 yılında ismi "Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" şeklinde değiştirilerek; yeni kurulan 'Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na 'Bağlı Kuruluş' olarak faaliyet gösteren Orman Genel Müdürlüğü'nün merkez teşkilat yapısında yer alan 'Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı'na bağlanmıştır.

Misyon

 • ​​​Uygulamada ortaya çıkan sorunları tespit ederek, bunlara bilimsel yöntemlerle çözüm bulmak üzere araştırma projeleri hazırlamak, yürütmek ve sonuçlandırmak, elde edilen sonuçları yayımlamak ve uygulamacılara seminer, toplantı ve benzeri yollarla tanıtmak, sonuçların uygulanmasını izlemek ve bu konuda uygulamacılarla işbirliği yapmaktır.​

Vizyon

 • Kuruluş amacımızın da gereği olarak, Batı Akdeniz Bölgesi ormancılık uygulamalarında ortaya çıkan sorunlara bilimsel çözümler üretmek yoluyla, alan ve ürün bakımından sürdürülebilir bir ormancılığı sağlamak, ormanlardan sağlanan mal ve hizmet üretimini artırmaktır.​

Strateji

 • Yöre ormancılığının sorunlarını belirlemek, Bu sorunlara çözüm getirecek uygulamalı araştırmalar yapmak, gerektiğinde temel araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası ortak çalışmalar yürütmek, araştırma sonuçlarını uygulayıcıya etkin bir şekilde iletmek ve uygulamaları izlemek, ormancılıktaki yeni bulgu ve teknolojileri uygulamaya aktarmak, araştırma ormanlarında uygulamaya yönelik demonstrasyon çalışmaları yapmak, araştırma ormanı, arberetum ve fidanlıkların araştırma amaç ve gereklerine uygun olarak tesis etmek ve işletilmesini sağlamak Bakanlığımızca gerekli görülen konularda danışmanlık hizmeti vermek orman yangınları ile mücadele için araştırma, uygulama ve eğitim yapacak bir birim kurmak, uluslar arası düzeyde yayın yapmak için araştırmacı personelin kapasitesini artırmak, TUBITAK destekli araştırma projesi sayısını artırmak AB fonlarından yararlanmak, uygulamacı birimlerle işbirliğini artırmak​.​