Genel Bilgiler

​​​​​​​​Bolu Orman Bölge Müdürlüğünün Görevleri​​​​

  • Bölgesi ile ilgili işleri mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün talimatlarına göre yönetmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak amacı ile bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek,​
  • İşletmeler tarafından hazırlanıp Bölge Müdürlüğüne gönderilen bütçeleri ve iş planlarını inceledikten sonra Konsolidesini yaparak Genel Müdürlüğe göndermek.,​
  • Amenajman (Orman idaresi), ağaçlandırma, silvikültür ve diğer plan, proje ve raporlar ile her türlü işlere ait keşif evrakını incelemek, yetkisi içinde olanları onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,​​
  • Üretim, taşıma ve satış işlerini düzenlemek, takip etmek ve ettirmek,​
  • Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman yolları ağının tespitini ve etüt proje yapılmasını sağlamak. Bakanlık Makamınca tespit edilecek usul ve esaslar dâhilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahaları ile ilgili bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işler ile aynı şekilde yetkisi dahilindeki yapım, bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,​
  • Genel Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde İşletme Müdürlükleri arasında Döner Sermaye Bütçe ödeneklerinde aktarmalar yapmak ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi vermek, ​ 
  • Hizmetleri ile ilgili olarak mülki idare amirleri, diğer bölge müdürlükleri, ilgili kurum ve kuruluşlar ve kalkınma ajansları ile işbirliğinde bulunmak,
  • Lüzum görülen hallerde gerek bölge müdürlüğü, gerekse işletme müdürlüğü görev alanı içinde bulunan personelden münasip gördüklerini diğer bir işletmede ve işletmelerde bulunanları da bölge müdürlüğü merkezinde üç ayı geçmemek şartıyla geçici görevle çalıştırmak,
  • Her türlü inşaat ve tesisat işlerini kontrol etmek ettirmek ve her çeşit makinelerin ve motorlu taşıtların bakımlı ve randımanlı çalışmalarını temin etmek ve ettirmek,
  • Harcama yetkilisi olarak özel bütçeden bölge müdürlüğüne tahsis edilen ödeneklerin mevzuatına uygun etkin, verimli ve ekonomik kullanımını sağlamak,
  • ​​Özel bütçe harcama belgelerini harcama yetkilisi olarak onaylamak,
  • ​Bölge müdürlüğünün bütçe tekliflerinin Kalkınma Planı, Kırsal Kalkınma Planı, Bölge Planı, Genel Müdürlük Stratejik Planı ve Performans Programına uygun olarak yapılmasını sağlamak​,
  • Bölge müdürlüğünün özel bütçeye ait taşınır iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
  • Bölge müdürlüğünün birim faaliyet raporunun mevzuata uygun olarak hazırlanmasını sağlamak,​
  • Genel Müdürlüğün vereceği benzeri görevleri yapmak​.​​

Kuruluş Ve Genel Bilgiler

 • Bolu Orman Bölge Müdürlüğü 07.02.1951 tarihinde kurulmuştur.
 • 01.01.1940 tarihinde kurulan Bolu Orman İşletme Müdürlüğü, 01.01.1939 tarihinde kurulan Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, 24.03.1943 tarihinde kurulan Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü, 14.01.1946 tarihinde kurulan Gerede Orman İşletme Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlanmıştır. Daha sonra sırasıyla, 10.02.1958 tarihinde Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü, 01.03.1958 tarihinde Mengen ve Göynük Orman İşletme Müdürlükleri, 24.07.1958 tarihinde Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü, 09.01.1961 tarihinde Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü, 10.08.1962 tarihinde Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü, 01.08.1965 tarihinde Seben Orman İşletme Müdürlüğü, 01.01.1992 tarihinde Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü kurulmuştur. Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde bugün itibariyle 14 Orman İşletme Müdürlüğü mevcuttur.
 • Bolu Orman Bölge Müdürlüğünün kuruluş amacı, ormanların geniş anlamda korunması, gözetilmesi, ekonomik, sosyal ve teknik ihtiyaca göre yöneltilmesi ve işletilmesi, verimli ormanlarımızın devamlılık prensibi içersinde işletilmesi ile birlikte bozuk ve verimsiz ormanları ağaçlandırma ve imar-ihya yoluyla verimli hale getirerek orman varlığımızın devamlılığını sağlamak, yörenin ve ülkenin odun kökenli ve odun dışı bir çeşit orman ürününe olan talebini sürekli olarak karşılamak.
 • Buna Göre Kuruluşta ;
  ​1 Bölge Müdürü, 3 Bölge Müdür Yardımcısı, 14 Şube Müdürü, 14​ İşletme Müdürlüğü, 115 Orman İşletme Şefliği , 1 Etüt Proje Başmühendisliği  ile 2 adet faal Orman Kadastro Komisyon Başkanlığı yer almaktadır.
   
  Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Müdürlükleri ise; Akçakoca, Aladağ, Bolu, Dörtdivan, Düzce, Gerede, Gölyaka, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Seben, Taşkesti ve Yığılca Orman İşletme Müdürlükleridir.​