Genel Bilgiler

​​​​​​​Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünün Görevleri​​​

  • Bölgesi ile ilgili işleri mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün talimatlarına göre yönetmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak amacı ile bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek,​
  • İşletmeler tarafından hazırlanıp Bölge Müdürlüğüne gönderilen bütçeleri ve iş planlarını inceledikten sonra Konsolidesini yaparak Genel Müdürlüğe göndermek.,​
  • Amenajman (Orman idaresi), ağaçlandırma, silvikültür ve diğer plan, proje ve raporlar ile her türlü işlere ait keşif evrakını incelemek, yetkisi içinde olanları onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,​​
  • Üretim, taşıma ve satış işlerini düzenlemek, takip etmek ve ettirmek,​
  • Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman yolları ağının tespitini ve etüt proje yapılmasını sağlamak. Bakanlık Makamınca tespit edilecek usul ve esaslar dâhilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahaları ile ilgili bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işler ile aynı şekilde yetkisi dahilindeki yapım, bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,​
  • Genel Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde İşletme Müdürlükleri arasında Döner Sermaye Bütçe ödeneklerinde aktarmalar yapmak ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi vermek, ​ 
  • Hizmetleri ile ilgili olarak mülki idare amirleri, diğer bölge müdürlükleri, ilgili kurum ve kuruluşlar ve kalkınma ajansları ile işbirliğinde bulunmak,
  • Lüzum görülen hallerde gerek bölge müdürlüğü, gerekse işletme müdürlüğü görev alanı içinde bulunan personelden münasip gördüklerini diğer bir işletmede ve işletmelerde bulunanları da bölge müdürlüğü merkezinde üç ayı geçmemek şartıyla geçici görevle çalıştırmak,
  • Her türlü inşaat ve tesisat işlerini kontrol etmek ettirmek ve her çeşit makinelerin ve motorlu taşıtların bakımlı ve randımanlı çalışmalarını temin etmek ve ettirmek,
  • Harcama yetkilisi olarak özel bütçeden bölge müdürlüğüne tahsis edilen ödeneklerin mevzuatına uygun etkin, verimli ve ekonomik kullanımını sağlamak,
  • ​​Özel bütçe harcama belgelerini harcama yetkilisi olarak onaylamak,
  • ​Bölge müdürlüğünün bütçe tekliflerinin Kalkınma Planı, Kırsal Kalkınma Planı, Bölge Planı, Genel Müdürlük Stratejik Planı ve Performans Programına uygun olarak yapılmasını sağlamak​,
  • Bölge müdürlüğünün özel bütçeye ait taşınır iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
  • Bölge müdürlüğünün birim faaliyet raporunun mevzuata uygun olarak hazırlanmasını sağlamak,​
  • Genel Müdürlüğün vereceği benzeri görevleri yapmak​.​​

Kuruluş Ve Genel Bilgiler

 • Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü 1969 yılında Kahramanmaraş, Adıyaman ve Antakya illerinin tamamı ile Adana ilinin bir kısmını kapsayacak şekilde kurulmuştur. Çeşitli tarihlerde yeniden yapılandırılarak şimdiki halini almıştır.
 • Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Gaziantep, illerini kapsayacak şekilde faaliyet göstermektedir. 
 • Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; Kahramanmaraş, Onikişubat, Andırın, Göksun, Gaziantep Orman İşletme Müdürlükleri bulunmaktadır. 
 • Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 Adet Orman İşletme Müdürlüğünde, 41 Adet Orman İşletme şefliği, 6 Adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği bulunmaktadır. Bölge Müdürlüğü bünyesinde 5 Adet Orman Kadastro, 2 Adet Emlak şefliği, 2 Adet Fidanlık Şefliği, 1 Adet Elektronik Haberleşme ve Atölye Şefliği, 1 Adet Etüt Proje Başmühendisliği mevcuttur. 
 • Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünün Genel sahası 2.121.960 Ha olup; bunun 634.030 ha ormanlık sahadır. Bu rakamlar da Bölge Müdürlüğünün orman alanı açısından zengin bir konumda olduğunu göstermektedir.