Genel Bilgiler

​​​​Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün Görevleri​​​

  • Ormancılık sorunlarına çözüm üretmek, ormancılık uygulamalarına yönelik yeni bilgi, yöntem ve teknolojiler kazandırmak amacıyla araştırmalar yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak ve uygulanmasını izlemek,
  • Genel Müdürlük birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilen konularda analiz, test ve teşhis, inceleme ve etüt çalışmaları yapmak, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,
  • Ormancılık çalışmalarında, odun ve odun dışı orman ürünlerinin ibre, yaprak, kabuk, dal, kozalak, gövde, tohum, meyve ve toprak altı organlarından tıp, kozmetik ve diğer alanlarda kullanılan mamül ya da yarı mamül olarak elde edilen maddelerin tescil ve patent çalışmalarında bulunmak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay, ortak proje, eğitim, staj ve benzeri etkinliklerde bulunmak,
  • Araştırma ormanlarını kuruluş amaçlarına göre planlamak, yönetmek, işletmek ve bu konuda ilgili birimlerle işbirliğini sağlamak,
  • Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli personelin eğitimlerini bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak,
  • Araştırma master planı çerçevesinde Bakanlığın ve Genel müdürlüğün ormancılık çalışmalarını yapmak ve katkı sağlamak,
  • Genel Müdür tarafından verilen görevleri yapmak.

Kuruluş ve Genel Bilgiler

 • ​Marmara Ormancılık Araştırma Müdürlüğü ilk kez, 13 Ocak 1975 gün ve 1 sayılı Bakanlık oluruyla kurulmuş ancak 5 Ocak 1983 tarihinde kapatılarak faaliyeti durdurulmuştur.  Marmara Ormancılık Araştırma Müdürlüğü 3800 sayılı Orman Bakanlığı Kuruluş Kanununa dayalı olarak, Bakanlar Kurulunun 17.09.1992 tarih ve 92/3553 sayılı kararı ile doğrudan merkeze bağlı 11 Araştırma Müdürlüğü içerisinde yer almış ve 10 yıl aradan sonra 20 Nisan 1993 tarihinde, İstanbul Fatih Ormanı içerisinde tekrar faaliyete geçirilmiştir.
 • Bakanlık Makamının 14.05.2001 tarih ve 17 sayılı olurları ile Atatürk Arboretumu Araştırma Ormanı Mühendisliği olarak Müdürlüğe bağlanan Bahçeköy Orman İşletmesi Atatürk Arboretumu Şefliği; Bakanlık Makamının 24.12.2002 tarih ve 44 sayılı olurları ile yeniden eski statüsüne dönüştürülmüştür.
 • Marmara Ormancılık Araştırma Müdürlüğü 16 Mart 2004 tarih ve 25404 sayılı resmi gazete ilanıyla ikinci defa kapatılmıştır.
 • Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bakanlar Kurulunun 24 Ekim 2011 tarih ve 2011/2223 sayılı kararı ile İstanbul Fatih Ormanı içerisinde üçüncü defa kurulmuştur.