Genel Bilgiler

​​​​​Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün Görevleri​​​

  • Bölgesi ile ilgili işleri mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün talimatlarına göre yönetmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak amacı ile bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek,​
  • İşletmeler tarafından hazırlanıp Bölge Müdürlüğüne gönderilen bütçeleri ve iş planlarını inceledikten sonra Konsolidesini yaparak Genel Müdürlüğe göndermek.,​
  • Amenajman (Orman idaresi), ağaçlandırma, silvikültür ve diğer plan, proje ve raporlar ile her türlü işlere ait keşif evrakını incelemek, yetkisi içinde olanları onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,​​
  • Üretim, taşıma ve satış işlerini düzenlemek, takip etmek ve ettirmek,​
  • Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman yolları ağının tespitini ve etüt proje yapılmasını sağlamak. Bakanlık Makamınca tespit edilecek usul ve esaslar dâhilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahaları ile ilgili bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işler ile aynı şekilde yetkisi dahilindeki yapım, bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,​
  • Genel Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde İşletme Müdürlükleri arasında Döner Sermaye Bütçe ödeneklerinde aktarmalar yapmak ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi vermek, ​ 
  • Hizmetleri ile ilgili olarak mülki idare amirleri, diğer bölge müdürlükleri, ilgili kurum ve kuruluşlar ve kalkınma ajansları ile işbirliğinde bulunmak,
  • Lüzum görülen hallerde gerek bölge müdürlüğü, gerekse işletme müdürlüğü görev alanı içinde bulunan personelden münasip gördüklerini diğer bir işletmede ve işletmelerde bulunanları da bölge müdürlüğü merkezinde üç ayı geçmemek şartıyla geçici görevle çalıştırmak,
  • Her türlü inşaat ve tesisat işlerini kontrol etmek ettirmek ve her çeşit makinelerin ve motorlu taşıtların bakımlı ve randımanlı çalışmalarını temin etmek ve ettirmek,
  • Harcama yetkilisi olarak özel bütçeden bölge müdürlüğüne tahsis edilen ödeneklerin mevzuatına uygun etkin, verimli ve ekonomik kullanımını sağlamak,
  • ​​Özel bütçe harcama belgelerini harcama yetkilisi olarak onaylamak,
  • ​Bölge müdürlüğünün bütçe tekliflerinin Kalkınma Planı, Kırsal Kalkınma Planı, Bölge Planı, Genel Müdürlük Stratejik Planı ve Performans Programına uygun olarak yapılmasını sağlamak​,
  • Bölge müdürlüğünün özel bütçeye ait taşınır iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
  • Bölge müdürlüğünün birim faaliyet raporunun mevzuata uygun olarak hazırlanmasını sağlamak,​
  • Genel Müdürlüğün vereceği benzeri görevleri yapmak​.​​

Kuruluş Ve Genel Bilgiler

 • Muğla Orman Bölge Müdürlüğü; 07.02.1951 tarihinde Muğla, Aydın, Denizli illerini kapsayacak şekilde kurulmuştur. 
 • 26.11.1958 tarihinde Denizli'de yeni bir Bölge Müdürlüğü kurularak, Denizli ili ormanları ayrılmıştır. Ancak 21.09.1960 yılında Denizli Orman Bölge Müdürlüğü kapatılmış; 04.09.1967 tarihinde tekrar açılmıştır. Bu tarihten sonra son şeklini alan Orman Bölge Müdürlüğümüz Aydın ve Muğla ili mülki sınırları içine almaktadır. 
 • Coğrafi olarak kuzeyinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, doğusunda Denizli ve Antalya Orman Bölge Müdürlükleri, güneyinde Akdeniz, batısında Ege denizi yer almaktadır.
 • Bölge Müdürlüğümüz; 15 adet Şube Müdürlüğü, 1 adet Etüt Proje Başmühendisliği, 11 adet Orman Kadastro Başmühendisliği, 12 adet Orman İşletme Müdürlüğü (Aydın, Dalaman, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Milas​, Muğla, Nazilli, Seydikemer​​, Yatağan, Yılanlı), 104 adet İşletme Şefliği, 8 adet Depo Şefliği, 8 adet Kadastro Mülkiyet Şefliği, 2 adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği, 1 adet Arboretum Şefliği, 3 adet Eğitim Merkezi Şefliği, 1 adet Orman Muhafaza Memuru Eğitim Merkezi Şefliği, 1 adet Makine Bakım Şefliği, 1 adet Telsiz Tamirhane Şefliği ve bu şefliklerin bünyesinde 75 Adet Toplu Koruma Ekip Merkezi bulunmaktadır.​