Tohum Fizyolojisi ve Teknolojisi Başmühendisliği


​​​Görev Tanımları

 • Konusu dahilinde araştırma projeleri yapmak, yurt içinde üretilen veya ithal edilen orman ağacı ve ağaççığı tohumlarının uluslararası kurallara göre kalite kontrolünü yapmak ve kalite belgesini vermek vermektir. Bölümde tohum kalite kontrol çalışmalarını gerçekleştirmek üzere, bir adet tohum laboratuvar mevcuttur.
 • Bölümün çalışmaları iki ana başlık altında toplanır: Tohum fizyolojisi ve tohum teknolojisi çalışmaları. 
 • Tohum Fizyolojisi; tohum gelişimi ve olgunluğu, tohumların fiziksel yapıları ve kimyasal bileşimleri, tohumlarda yaşlanma fizyolojisi, tohumlarda dormansi, çimlenmeye etki eden faktörler ve çimlenen tohumun metabolizması, çevresel faktörlerin (su stresi, tuzluluk, sıcaklık gibi) tohum çimlenmesine etkisi gibi konuları ele almaktadır. 
 • Tohum Teknolojisi Çalışmaları ise tohum teknolojisi ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılması, tohum üretim tesislerinin alet ve malzemelerinin planlanması, projelerinin geliştirilmesi, çalışmaların kontrol edilerek uygulamaya önerilerde bulunulmasına ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasını içermektedir.
 • Tohum Stok Merkezi

  • ​Tohum stok merkezinde +4 0 C ve -6 0C’de soğuk kabin mevcuttur.Yıldan yıla her türün tohum verimi değiştiği için bol tohum yıllarında toplanan tohumlar burada saklanmaktadır. Bunların kalite kontrolleri de her yıl yapılmaktadır.
  • Tohum Kalite Kontrol Çalışmaları

   • ​Bir tohum partisinin niteliklerinin belirlenebilmesi için yapılan işlemlerin tümüne “kalite kontrol” denilmektedir. Tohumların yaşama kabiliyetlerinin tayininde direkt (çimlendirerek) ve endirekt (çimlendirmeden) yöntemler kullanılmaktadır. Fidanlık Müdürlüklerinden gelen tohumlar ile araştırma amaçlı gelen tohumlar ve özel kişi - kurumlardan gelen tohumların kalite kontrolleri yapılarak kalite kontrol belgesi verilmektedir. Tohum Kalite Kontrol Laboratuvarı’nda tüm işlemler (laboratuvar testleri ve sertifikasyon işleri) Uluslararası Tohum Kontrol Birliğinin (The International Seed Testing Association-ISTA) “Tohum Kalite Kontrolündeki Uluslararası Kurallar- International Rules for Seed Testing”e uygun olarak yapılmaktadır.
   • Araştırma Projeleri

    • ​Tohum Fizyolojisi ve Teknolojisi Araştırmaları Başmühendisliği’nde şimdiye kadar bitirilen 3 adet araştırma projesi bulunmaktadır. 2014 yılında başlanılacak olan 2 adet yeni proje mevcuttur.​