Tohum Kaynakları Başmühendisliği


​​​Görev Tanımları

  • ​Tohum Kaynakları Başmühendisliği tarafından ağaçlandırma çalışmalarının ihtiyacı olan kaliteli tohum üretimini sağlamak amacıyla, uygun kaynakların seçimi ve yönetiminin planlanması ile, orman gen kaynaklarının doğal ortamında (in-situ) korunmasına yönelik araştırma ve uygulama çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
  • Bu konu ile ilgili olarak ülkemiz, Avrupa Orman Gen Kaynaklarının Korunması (EUFORGEN) konulu uluslararası ağa temsilciler göndererek katılmaktadır.
  • Başmühendislikçe 2 adet araştırma projesi sonuçlandırılmıştır. Uygulama çalışmaları ise; Tohum Meşceresi, Gen Koruma Ormanı ve Özel Formlu Ağaçların seçimidir.
  • ​​Tohum Meşcereleri

    • Bulunduğu ekosistemde ekonomik önemi olan odun özellikleri bakımından  üstün özelliklere sahip ağaçlardan oluşması nedeniyle tohum kaynağı olarak seçilen ve  özel bir silvikültür planıyla işletilen meşcerelerdir. Tohum Meşcereleri ıslah çalışmalarının başlangıcını teşkil etmekte olup, tohum bahçelerinden yeterince tohum üretilene kadar vazgeçilmez tohum kaynağı olarak işlev görürler. Ayrıca, seçilen tohum meşcerelerinin büyük bir bölümü doğal meşcerelerin en iyi örnekleri olduğundan orman gen kaynaklarımızın en önemli kısmını oluştururlar. 
    • Gen Koruma Ormanları

    • Bir türün genetik çeşitliliğinin korunması amacıyla seçilen ve yönetilen meşcerelerdir. Gen Koruma Ormanları ile doğada var olan genetik zenginliğin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanmaktadır.