Skip Navigation LinksTULIP Proje Hakkında Çıktıları

Proje Çıktıları

​Çıktı 1: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının (SSB) 2020-2022 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberine uygun olarak hazırlanıp, Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) 31 Ağustos 2020'ye kadar teslim edilecek Bolaman Projesi Fizibilite Raporu (FR)

Bu Çıktının odak noktası, Bolaman Projesi için ayrıntılı fizibilite çalışmasının ulusal gereksinimlere uygun olarak hazırlanmasıdır. Fizibilite çalışması, projelerin hükümetin 2021 Yılı Yatırım Programına dahil edilmesi ve Dünya Bankası'nın kredisine erişimi için bir ön koşul olup, Bolaman projesinde yer alan, Dünya Bankası kredisi veya ulusal ortakların bütçeleri tarafından finanse edilecek olan tüm çalışmaları kapsayacaktır. 2020-2022 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinin ana hatları Ek VI'da verilmektedir. Fizibilite çalışması ulusal gereksinimlere uygun olarak yürütülecek olsa da, Çıktı 1 ve Çıktı 2 arasındaki doğrudan bağlantılar nedeniyle Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Araçları ile ilgili gereksinimler de dikkate alınacaktır.


Fizibilite çalışması Bolaman Projesi'nin coğrafi haritalamasını; fizibilite çalışmasına dahil edilecek alt projeleri (alt havza rehabilitasyonu, ormancılık ve tarımsal kalkınma projeleri, taşkın kontrolü, tahvil inşaatları, atık su arıtma projeleri, içme suyu, vb.); alt projelerin ekonomik, çevresel ve sosyal değerlendirilmesini; Bolaman Havzası düzeyinde tüm çalışmaların genel değerlendirmelerini ve paydaş haritalamayı ve danışmanlığı içerecektir. Bu proje öncesinde alt projeler için ulusal ortaklar tarafından yapılan ön fizibilite çalışmaları ve ilgili hesaplamalar, veriler, haritalar vb. fizibilite etüdünün temelini oluşturacaktır. FAO'nun değerlendirmeleri ve rehberliği eşliğinde FAO ve ulusal ortaklar, ulusal ortaklardan ilgili girdilerin sağlanması için çıktılardan sorumlu irtibat kişilerini tayin edecek ve nihai çıktıya verilen sürede ve gerekli kalitede ulaşılacaktır.


Fizibilite ve ilgili çalışmalar, Çıktı 2'nin uzmanları ile yakın koordinasyon içinde çalışacak olan takım liderinin liderliğinde çok disiplinli bir uzman grubu tarafından yürütülecektir. Ekip, proje kapsamındaki tüm çalışmaları, ulusal ve yerel paydaşlarla yakın istişare içinde Çıktı 2 ekibi ile birlikte saha ziyaretleri, anketler, danışma toplantıları, seminerler vb. gerçekleştirerek ve proje öncesinde ulusal ortaklar tarafından yürütülen paydaş istişarelerinden yararlanarak gerçekleştirecektir. Kapsamlı ekonomik ve sosyal etki değerlendirmesi, ulusal/yerel bir ortakla Anlaşma Mektubu (Letter of Agreement, LoA) aracılığıyla yapılacaktır.


Çıktı 2: Dünya Bankası'nın standartlarına uygun olarak hazırlanıp, 30 Eylül 2020'ye kadar OGM'ye teslim edilecek Çevresel ve Sosyal Araçlar paketi

Bu Çıktının odağı, Çevresel ve Sosyal Araçları Dünya Bankası standartlarına ve yönergelerine uygun olarak hazırlamaktır. Çevresel ve Sosyal Araçlar paketinde Stratejik Çevresel ve Sosyal Değerlendirme (SÇSD), Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ), Yeniden Yerleşim Politikası Çerçevesi (YYPÇ), Paydaş Katılım Planı (PKP) ve İşgücü Yönetimi Prosedürleri (İYP) bulunmakta olup, belgelerin ana hatları Ek VIII'de verilmiştir. Bu belgelerle birlikte Proje Değerlendirme Belgesi (PDB), Satın Alma Planı (SAP), Kalkınma için Proje Satın Alma Stratejisi (KPSAS) ve diğer belgeler Dünya Bankası'nın Bolaman Projesinin finansmanını değerlendirirken kullanacağı temeli oluşturacaktır.


Çıktı 2 kapsamında geliştirilecek temel belge, Bolaman Projesi'nin hem alt projeler seviyesinde (alt havza rehabilitasyonu, ormancılık ve tarımsal kalkınma projeleri, taşkın kontrolü, tahvil inşaatları, atık su arıtma projeleri, içme suyu, vb.) hem de Bolaman Havzası düzeyinde tüm çalışmaların kümülatif etkilerinin ekonomik, sosyal ve çevresel fizibilitesini geliştirecek ve değerlendirecek olan Stratejik Çevresel ve Sosyal Değerlendirme (SÇSD) belgesidir. Bu çalışma, Çıktı 1 ile eşzamanlı olarak yürütülecek ve Çıktı 1'de yapılan fizibilite çalışmalarının ana bulgularını yakından izleyecek ve kullanacaktır. FAO'nun değerlendirmeleri ve rehberliği eşliğinde FAO ve ulusal ortaklar, ulusal ortaklardan ilgili girdilerin sağlanması için çıktılardan sorumlu irtibat kişilerini tayin edecek ve nihai çıktıya verilen sürede ve gerekli kalitede ulaşılacaktır.


Çevresel ve Sosyal Araçlar paketi ve ilgili çalışmalar, Çıktı 1'in uzmanları ile yakın koordinasyon içinde çalışacak olan takım liderinin liderliğinde çok disiplinli bir uzman grubu tarafından yürütülecektir. Ekip, proje kapsamındaki tüm çalışmaları, ulusal ve yerel paydaşlarla yakın istişare içinde Çıktı 1 ekibi ile birlikte saha ziyaretleri, anketler, danışma toplantıları, seminerler vb. gerçekleştirerek ve proje öncesinde ulusal ortaklar tarafından yürütülen paydaş istişarelerinden yararlanarak gerçekleştirecektir.


Çıktı 3: Bolaman Projesinin uygulamasında kullanılacak olan, Dünya Bankasının şartlarına uygun olarak hazırlanıp, 31 Ekim 2020'ye kadar OGM'ye teslim edilecek, Kalkınma için Proje Satın Alma Stratejisini (KPSAS) de içeren, İki Yıllık Satın Alma Planı (İYSAP)

Bu Çıktının odak noktası, Bolaman Projesi için Dünya Bankası standartları ve yönergelerine uygun olarak Kalkınma için Proje Satın Alma Stratejisini (KPSAS) de içeren İki Yıllık Satın Alma Planı (İYSAP) hazırlamak olup, planın ana hatları Ek IX'da verilmiştir. Bu çıktı, Çıktı 1 ve Çıktı 2'nin sonuçları kullanılarak geliştirileceği için, bu çıktılar başarı ile tamamlandıktan sonra yürütülecektir. Tedarik uzmanı çalışma kapsamında, mal ve hizmetlerin ana tedarik kalemlerini belirleyecek; ilgili Dünya Bankası ve ulusal tedarik kural ve prosedürlerini dikkate alarak Kalkınma için bir Satın Alma Stratejisi geliştirecek ve Bolaman Projesinin ilk iki yılı için bir satın alma planı ve satın alma paketleri için maliyet tahminleri geliştirecektir.

Çalışma esas olarak masa başında, Dünya Bankası ve ulusal ve yerel uygulayıcı ortaklarla yakın istişare içinde yürütülecektir.


Çıktı 4: Dünya Bankası'nın şartlarına uygun olarak hazırlanıp, 31 Aralık 2020'ye kadar OGM'ye teslim edilecek Bolaman Projesi İşletme El Kitabı (PİEK)

Bu çıktının odağı, Dünya Bankasının şartlarına uygun olarak Bolaman Projesi için bir işletme kılavuzu hazırlamak olup, kılavuzun ana hatları Ek X'da verilmiştir. Bu çıktı, Çıktı 1 ve Çıktı 2'nin sonuçları kullanılarak geliştirileceği için, bu çıktılar başarı ile tamamlandıktan sonra yürütülecektir. Çalışma, Bolaman Projesi için bir finans yapısını; yönetişim ve çalışma düzenlemelerini; proje fonları tahsis yönergelerini; proje sonuçlarının çerçevesini ve raporlama gereksinimlerini ve açıklamalarını içerecek şekilde İşletme Kılavuzunun ana hatlarını çizecek idari uzman ile yakın işbirliği içinde yapılacaktır.​

Çalışma esas olarak masa başında, Dünya Bankası ve ulusal ve yerel uygulayıcı ortaklarla yakın istişare içinde yürütülecektir.