Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları Başmühendisliği

​​​​Görev Tanımları​

  • Odun hammaddesinin fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri, değerlendirme olanakları, çeşitli etkenlerden korunması ve dayanıklılığının  arttırılması; 
  • Odun dışı orman ürünlerinden faydalanmanın planlanması, etnobotanik özellikleri, kimyasal analizi ve kullanım alanlarının belirlenmesi konularında araştırma yapmak; 
  • Envanter metotlarının ortaya konulması, ıslahı,  yetiştirme ve rehabilitasyon teknikleri, sosyo - ekonomik etkileri ile ormanların sunduğu hizmetler konularında  yapılacak araştırmalarda ilgili başmühendisliklerle işbirliği yapmak,
  • Enstitü müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak​.

A) Laboratuvarlar

  • Odun Kimyası Laboratuvarı: Bu Laboratuvarda odunun esas kimyasal bileşikleri olan selüloz, hemiselüloz ve lignin tayini ile bunların dışında odunun yapısında bulunan ekstraktif maddelerin kantitatif analizi ve kül tayini yapılmaktadır. Ayrıca odun ve odun türevli malzemelerin rutubet miktarı, özgül ağırlığı, yüzey pürüzlülüğü gibi fiziksel özelliklerinin ve kalori değerinin belirlenmesi işlemleri de gerçekleştirilmektedir.  • Odun Teknolojisi Laboratuvarı: Bu Laboratuvarda üniversal test cihazında odun ve odun türevli malzemelerin fiziksel ve mekanik testleri ilgili deney standartlarına göre yapılabilmektedir. Ayrıca laboratuvarda pres, yongalama ve zımpara makineleri de bulunmaktadır.


  •  Kağıt Laboratuvarı: Bu laboratuvarda; odun, odun dışı orman ürünleri, diğer orman artıkları, odun esaslı  mamul, yarı mamul ve endüstriyel artıklar ile tek veya çok yıllık lignoselülozik lifsel materyalin kağıt hamuru ve kağıt yapımına uygunluğu araştırılmaktadır. Bu çalışmalar, laboratuvarda kullanılan standartlara uygun alet ve test ekipmanları vasıtasıyla, ulusal ve/veya uluslararası standartlar ve test yöntemleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.  

B) Destek Üniteleri

  • Klima Odası: Deneylerde kullanılmak üzere hazırlanan numunelerin, ilgili deney standartlarına uygun sıcaklık ve rutubet değerlerini sağlamak amacıyla kurulmuş, dış ortamdan izole edilmiş bir odadır.


  • ​Örnek Hazırlama Atölyesi​: Her türlü deney numunesinin hazırlanması işlemleri yapılmaktadır.