Yaylacık Araştırma Ormanı Mühendisliği

​​Görev Tanımları​

  • Araştırma ormanlarının ve bu ormanlardaki deneme ve örnek uygulama sahalarının korunmasını sağlamak,
  • Araştırma ormanlarında yürütülen araştırma ve izleme çalışmaları kapsamında denemelerin kurulması ve  yapılacak gözlem, ölçme, tespit, kayıt ve kontrol işlemlerinde görev almak,
  • Araştırma ormanı amenajman planları çerçevesinde yapılacak silvikültürel faaliyetleri, ilgili orman işletme  müdürlüğü ile işbirliği içinde yürütmek,
  • Enstitü müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.​

​​​​​​​​​​​​​​​​Tanıtımı​

  • ​ Yaylacık Araştırma Ormanı; 1987 yılında Yenice - Sarıot Orman İşletme Şefliği ormanlarından ayrılan bir orman alanıdır. Bolu - Mengen, Karabük - Yenice ilçeleri arasında yer almaktadır. 
  • Coğrafi olarak 32° 06' 32"-34° 18' 21" doğu boylamları ile 40° 59' 03"- 41° 02' 32" kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Toplam alanı 5304,0 hektardır. Bunun 5246,0 hektarı orman, 58,0 hektarı ise orman içi açıklıktır. En alçak yeri 700 m ile Elmaören, en yüksek yeri ise 1654 metre ile Keçikıran Teperdir.
  • Ana ağaç türleri meşe (Quercus spp.), kayın (Fagus orientalis L.), karaçam (Pinus nigra Arnold ssp. pallasiana), sarıçam (Pinus sylvestris L.), göknar (Abies nordmanniana (Stev) Spach subsp. bornmülleriana (Mattf) Coode&Cullen). Bunların dışında otsu ve odunsu diğer türler ve faunası ile önemli bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. 
  • Halk arasında ‘‘Camiyanı karaçamı’’ olarak adlandırılan, düzgün gövdesi ve geniş öz odunu ile alıcıları tarafından fazlaca tercih edilen yetişme ortamı ırkı da bu ormanda bulunmaktadır. 
  • Araştırma Ormanını da kapsayan Yenice Ormanları Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafında yayınlanan Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları içerisinde bulunmaktadır. Yapılan bir çalışmada; orman, çayır ve dere olmak üzere üç vejetasyon yapısı ayrılmış ve toplam 527 adet bitki taksonu belirlenmiştir. Orman vejetasyonunda 15’i adedi endemik olmak üzere toplam 282 adet bitki taksonu saptanmıştır. Bunların ilk iki sırasını Avrupa - Sibirya (% 33) ve öksin (% 13) elementleri almaktadır.​​